Aktywny Samorząd

Do pobrania:

 • pdf ulotka MII 2018
  Data dodania: 23 marca 2018 08:30 Dodany przez: Administrator Rozmiar pliku: 747 KB
 • pdf tabelka do ulotki - 2018
  Data dodania: 17 maja 2018 14:06 Dodany przez: Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych Rozmiar pliku: 261 KB

WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

MODUŁ I:

STRUKTURA PROGRAMU

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  2. Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  2. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  2. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  3. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  4. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

ADRESACI PROGRAMU

 1. Obszar A:
  1. Zadanie 1:
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • dysfunkcja narządu ruchu,
  2. Zadanie 2:
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • wiek aktywności zawodowej,
   • dysfunkcja narządu ruchu,
 2. Obszar B:
  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
 3. Obszar C:
  1. Zadanie 1:
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
  2. Zadanie 2:
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  3. Zadanie 3 i 4:
   • stopień niepełnosprawności,
   • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
   • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 4. Obszar D:
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • aktywność zawodowa,
  • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELENIA POMOCY

 1. Obszar A, Obszar B, Obszar C – Zadania 1 i 3 – pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
 2. Obszar C – Zadania 2 i 4 – pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Z uczestnictwa w programie wykluczone są osoby posiadające wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:
– 30 sierpnia 2018 r. 

MODUŁ II:

DLA KOGO DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
 • aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,

WARUNKI ZWIĘKSZENIA DOFINANSOWANIA

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 400 zł – w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 200 zł – w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 300 zł – w przypadku trudnej sytuacji życiowej (wymagane pisemne uzasadnienie),
 • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki lub studiuje w trybie przyspieszonym,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub 2018r. w wyniku działań żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

DODATEK NA POKRYCIE INNYCH KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MA CHARAKTER PROGRESYWNY I MOTYWACYJNY

Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form kształcenia na poziomie wyższym; w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75 % wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym;

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WŁASNEGO WNIOSKODAWCY (W KOSZTACH CZESNEGO)

 • 15% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 65% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w Module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

WARUNKI ZMNIEJSZENIA DOFINANSOWANIA

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte programem/harmonogramem studiów,
a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZED PODPISANIEM UMOWY

W przypadku Modułu II refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia (umowa o dofinansowanie może być zawarta także po zakończeniu roku szkolnego lub akademickiego, którego dotyczy wniosek).

WARUNKI UZYSKANIA POMOCY NA DOFINANSOWANIE NAUKI

Każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów:

 • „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 • „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

WAŻNE

 • kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego,
 • środki finansowe stanowiące udział własny nie mogą pochodzić ze środków PFRON,
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie podlega rozliczeniu,
 • przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1952), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.,
 • w przypadku, gdy wnioskodawca w Module II pobiera naukę w ramach dwóch lub więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1 500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
Terminy przyjmowania wniosków w ramach Modułu II:
I termin: 26/02/2018r. – 30/03/2018r. – dla wniosków dotyczacych roku akademickiego 2017/2018

II termin: 03/09/2018r. – 10/10/2018r. – dla wniosków dotyczacych roku akademickiego 2018/2019

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/