Aktywny Samorząd

 

logo AS

DO POBRANIA:
 • Obowiązujące wzory Wniosków i załączników

  Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku (dla wszystkich wniosków) 
  ⇒ pobierz

  MODUŁ I (WNIOSKI):
  – Obszar A, Zadanie nr 1 ⇒ pobierz
  – Obszar A, Zadanie nr 2 lub 3 ⇒ pobierz
  – Obszar A, Zadanie nr 4 ⇒ pobierz
  – Obszar B, Zadanie nr 1 lub 3 lub 4 ⇒ pobierz
  – Obszar B, Zadanie nr 2 ⇒ pobierz
  – Obszar B, Zadanie nr 5 ⇒ pobierz
  – Obszar C, Zadanie nr 1 ⇒ pobierz
  – Obszar C, Zadanie nr 2 ⇒ pobierz
  – Obszar C, Zadanie nr 3 ⇒ pobierz
  – Obszar C, Zadanie nr 4 ⇒ pobierz
  – Obszar C, Zadanie nr 5 ⇒ pobierz
  – Obszar D ⇒ pobierz                                                                                                             
  MODUŁ I (ZAŁĄCZNIKI):plakat_2019_wniosek_online
  – Obszar A, Zadanie nr 1 ⇒ pobierz
  – Obszar A, Zadanie nr 2 lub 3 ⇒ pobierz
  – Obszar A, Zadanie nr 4 ⇒ pobierz
  – Obszar B, Zadanie nr 1 lub 3 lub 4 ⇒ pobierz
  – Obszar B, Zadanie nr 2 ⇒ pobierz
  – Obszar B, Zadanie nr 5 ⇒ pobierz
  – Obszar C, Zadanie nr 1 ⇒ pobierz
  – Obszar C, Zadanie nr 2 ⇒ pobierz
  – Obszar C, Zadanie nr 3 ⇒ pobierz
  – Obszar C, Zadanie nr 4 ⇒ pobierz
  – Obszar C, Zadanie nr 5 ⇒ pobierz
  – Obszar D ⇒ pobierz

  MODUŁ II (studenci) – WNIOSEK 
   pobierz
  MODUŁ II (studenci) – ZAŁĄCZNIKI  pobierz
  ⇒ pobierz (dot. trudnej sytuacji życiowej)

W bieżącym roku PFRON znacząco ułatwia osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od dnia 1 marca br. wniosek o dofinansowanie można złożyć online w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) www.portal-sow.pfron.org.pl; bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w systemie SOW także z innych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

main_logoZachęcamy osoby niepełnosprawne do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW. (Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym).

System SOW przewiduje ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu.

System SOW został wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: wniosków o dofinansowanie, umów dofinansowania, korespondencji oraz w inne funkcjonalności, co ma na celu ułatwienie realizacji programu „Aktywny Samorząd”. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania można skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.


W 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w ramach programu „Aktywny Samorząd”:

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2020 roku

MODUŁ I:

likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Termin przyjmowania wniosków (w wersji papierowej lub elektronicznej):
od 01 marca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu;
Adresaci:
– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcja narządu ruchu,
Maksymalna kwota dofinansowania:
– 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł
Udział własny:
– 15% ceny brutto zakupu/usługi

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu;
Adresaci:
– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej,
– dysfunkcja narządu ruchu,
Maksymalna kwota dofinansowania:
– 4.800 zł, w tym:
a) dla kosztów kursu i egzaminów kat. B – 2.100 zł,
b) dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
c) dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł
d) dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł
Udział własny:
– 25% ceny brutto zakupu/usługi

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego;
Adresaci:
– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej,
– dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
Maksymalna kwota dofinansowania:
– jak w Zadaniu 2
Udział własny:
– 25% ceny brutto zakupu/usługi

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu;
Adresaci:
– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcja narządu słuchu;
Maksymalna kwota dofinansowania:
– 4.000 zł
Udział własny:
– 15% ceny brutto zakupu/usługi

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych;
Adresaci:
– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
Maksymalna kwota dofinansowania:
– dla osoby niewidomej- 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
– dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł
Udział własny:
– 10% ceny brutto zakupu/usługi

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
Adresaci:
– pomoc udzielona w ramach Obszaru B,
Maksymalna kwota dofinansowania:
– dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
– dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
– dla pozostałych adresatów – 2.000 zł
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku;
Adresaci:
– umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– dysfunkcja narządu wzroku,
– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
Maksymalna kwota dofinansowania:
– 7.500 zł
Udział własny:
– 10% ceny brutto zakupu/usługi

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;
Adresaci:
– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
– dysfunkcja narządu słuchu,
– trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
Maksymalna kwota dofinansowania:
– 4.000 zł
Udział własny:
– 10% ceny brutto zakupu/usługi

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
Adresaci:
– pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności;
Udział własny:
– 10% ceny brutto zakupu/usługi

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym;
Adresaci:
– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
– zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
Maksymalna kwota dofinansowania:
– 10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł,
– nie więcej niż 200 zł – dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów
Udział własny:
– 10% ceny brutto zakupu/usługi

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
Adresaci:
– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
Maksymalna kwota dofinansowania:
– 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1.000 zł

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności;
Adresaci:
– stopień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
Maksymalna kwota dofinansowania:
– w zakresie ręki – 9.000 zł,
– przedramienia – 20.000 zł,
– ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – 26.000 zł,
– na poziomie stopy lub podudzia – 14.000 zł,
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
– uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
– nie więcej niż 200 zł – dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów
Udział własny:
– 10% ceny brutto zakupu/usługi

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności;
Adresaci:
– stopień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
Maksymalna kwota dofinansowania:
– do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3
Udział własny:
– 10% ceny brutto zakupu/usługi

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania;
Adresaci:
– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
– zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;
Maksymalna kwota dofinansowania:
– 7.500 zł
Udział własny:
– 25% ceny brutto zakupu/usługi

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka)
Adresaci:
– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– aktywność zawodowa,
– pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka
Maksymalna kwota dofinansowania:
– 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną
Udział własny:
– 15% ceny brutto zakupu/usługi

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELENIA POMOCY

 1. Obszar A i Obszar C – Zadania: 1 i 3 oraz 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;
 2. Obszar C – Zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5 – pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;
 3. Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

REFUNDACJA PONIESIONYCH KOSZTÓW MOŻE DOTYCZYĆ:

 1. W przypadku modułu I:
  1. Obszar A: Zadanie 1 i 4, Obszar B: Zadanie 1, 3 i 4 oraz Obszar C: Zadanie 1, 3 i 5 – wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania,
  2. w pozostałych przypadkach – także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożeniem wniosku;
 2. W przypadku modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

Z uczestnictwa w programie wykluczone są osoby posiadające wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora.

MODUŁ II:
– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Terminy przyjmowania wniosków (w wersji papierowej lub elektronicznej):
I termin: od 01 marca 2020r. do 30 marca 2020r. – dla wniosków obejmujących rok akademicki 2019/2020

II termin: do 10 października 2020r. – w ramach roku akademickiego 2020/2021

DLA KOGO DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
 • aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

2020 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia
  a) do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  b) do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców

WARUNKI ZWIĘKSZENIA DOFINANSOWANIA

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł – w sytuacjach. które określi realizator programu,
 • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 • 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2019 lub w 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 • 300 zł –  w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 • 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe!)

DODATEK NA POKRYCIE INNYCH KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MA CHARAKTER PROGRESYWNY I MOTYWACYJNY

Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 • do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 • do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WŁASNEGO WNIOSKODAWCY (W KOSZTACH CZESNEGO)

 • 15% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 65% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w Module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

WARUNKI ZMNIEJSZENIA DOFINANSOWANIA

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte programem/harmonogramem studiów,
a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZED PODPISANIEM UMOWY

W przypadku Modułu II refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia (umowa o dofinansowanie może być zawarta także po zakończeniu roku szkolnego lub akademickiego, którego dotyczy wniosek).

WARUNKI UZYSKANIA POMOCY NA DOFINANSOWANIE NAUKI

Każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów:

 • „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 • „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

WAŻNE

 • kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego,
 • środki finansowe stanowiące udział własny nie mogą pochodzić ze środków PFRON,
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie podlega rozliczeniu,
 • przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018r. poz. 2220 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.,
 • w przypadku, gdy wnioskodawca w Module II pobiera naukę w ramach dwóch lub więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2 000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.