Aktywny Samorząd

 

logo AS

MODUŁ I:

STRUKTURA PROGRAMU

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
   – Wniosek o dofinansowanie – Obszar B Zad. 1
   – załączniki do wniosku – Obszar B Zad. 1
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
   – Wniosek o dofinansowanie – Obszar B Zad. 3
   – załączniki do wniosku – Obszar B Zad. 3
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
   – Wniosek o dofinansowanie – Obszar B Zad. 4
   – załączniki do wniosku – Obszar B Zad. 4
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym;
   – Wniosek o dofinansowanie – Obszar C Zad. 1
   – załączniki do wniosku – Obszar C Zad. 1
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
   – Wniosek o dofinansowanie – Obszar C Zad. 2
   – załączniki do wniosku – Obszar C Zad. 2
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
   – Wniosek o dofinansowaie – Obszar C Zad. 3
   – załączniki do wniosku – Obszar C Zad 3
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
   – Wniosek o dofinansowanie – Obszar C Zad. 5
   – załączniki do wniosku – Obszar C Zad 5
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).
  – Wniosek o dofinansowanie – Obszar D
  – załączniki do wniosku – Obszar D

ADRESACI PROGRAMU

 1. Obszar A:
  1. Zadanie 1:
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • dysfunkcja narządu ruchu,
  2. Zadanie 2:
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • wiek aktywności zawodowej,
   • dysfunkcja narządu ruchu,
  3. Zadanie 3:
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • wiek aktywności zawodowej,
   • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
  4. Zadanie 4:
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • dysfunkcja narządu słuchu;
 2. Obszar B:
  1. Zadanie 1:
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
  2. Zadanie 2:
   • pomoc udzielona w ramach Obszaru B,
  3. Zadanie 3:
   • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • dysfunkcja narządu wzroku,
   • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  4. Zadanie 4:
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
   • dysfunkcja narządu słuchu,
   • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  5. Zadanie nr 5:
   • pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności;
 3. Obszar C:
  1. Zadanie 1:
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
   • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
  2. Zadanie 2:
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  3. Zadanie 3 i 4:
   • stopień niepełnosprawności,
   • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
   • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
  4. Zdanie 5:
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
   • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;
 4. Obszar D:
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • aktywność zawodowa,
  • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

W MODULE I MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA WYNOSI:

 • dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego sprzętu:
  • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
  • dla osób z dysfunkcją słuchu – 3.000 zł,
  • dla pozostałych adresatów – 2.000 zł
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów oraz oprogramowania:
  • dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł
  • dla osób z dysfunkcją wzroku – 9.000 zł
  • dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł
  • dla osób z dysfunkcją wzroku i umiarkowanym stopniem – 6.000 zł
  • dla osób z dysfunkcją słuchu i trudnościami komunikowania się za pomocą mowy – 2.500 zł
 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla osób z dysfunkcją słuchu – 4.000 zł
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy – 4.800 zł, w tym:
  • dla kosztów kursu i egz. kat. B – 2.100 zł,
  • dla kosztów kursu i egz. pozostałych kat. – 3.500 zł,
  • kurs poza miejscem zamieszkania – 800 zł,
  • usługa tłumacza języka migowego – 500 zł
 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla osób z dysfunkcją ruchu – 10.000 zł
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego – 1.500 zł,
 • pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 10.000 zł,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera o napędzie elektrycznym – 3.500 zł,
 • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
  – 5.000 zł,
 • pomoc w zakupie protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
  • w zakresie ręki – 9.000 zł,
  • przedramienia – 20.000 zł,
  • ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – 26.000 zł,
  • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
  • na wysokości uda – 20.000 zł,
  • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy na III poziomie – do 30%,
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla dziecka – 200 zł (miesięcznie)

MINIMALNY UDZIAŁ WŁASNY:

 • zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osób z dysfunkcją słuchu – 15%,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii – 25%,
 • zakup wózka o napędzie elektrycznym – 10%,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania
  • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 30%,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania
  • osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 10%,
 • utrzymanie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu – 10%,
 • zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 35%

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELENIA POMOCY

 1. Obszar A i Obszar C – Zadania: 1 i 3 oraz 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;
 2. Obszar C – Zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5 – pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;
 3. Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

REFUNDACJA PONIESIONYCH KOSZTÓW MOŻE DOTYCZYĆ:

 1. W przypadku modułu I:
  1. Obszar A: Zadanie 1 i 4, Obszar B: Zadanie 1, 3 i 4 oraz Obszar C: Zadanie 1, 3 i 5 – wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania,
  2. w pozostałych przypadkach – także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożeniem wniosku;
 2. W przypadku modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

 

Z uczestnictwa w programie wykluczone są osoby posiadające wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:
– 30 sierpnia 2019 r. 

 

MODUŁ II:

WNIOSEK I ZAŁĄCZNIKI:

PFRON przypomina, że Wnioskodawcy, którzy nie zdążyli złożyć wniosku do 10.10.2019 r., mogą zwrócić się do Realizatorów z prośbą o przywrócenie terminu: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-informacja-dla-wnioskodawcow/

Do wniosków złożonych po 10 października należy dołączyć poniższy załącznik:

DLA KOGO DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
 • aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

2019 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,

WARUNKI ZWIĘKSZENIA DOFINANSOWANIA

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł – w sytuacjach. które określi realizator programu,
 • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 • 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 • 300 zł –  w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 • 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.

DODATEK NA POKRYCIE INNYCH KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MA CHARAKTER PROGRESYWNY I MOTYWACYJNY

Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 • do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 • do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WŁASNEGO WNIOSKODAWCY (W KOSZTACH CZESNEGO)

 • 15% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 65% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w Module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

WARUNKI ZMNIEJSZENIA DOFINANSOWANIA

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte programem/harmonogramem studiów,
a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZED PODPISANIEM UMOWY

W przypadku Modułu II refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia (umowa o dofinansowanie może być zawarta także po zakończeniu roku szkolnego lub akademickiego, którego dotyczy wniosek).

WARUNKI UZYSKANIA POMOCY NA DOFINANSOWANIE NAUKI

Każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów:

 • „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 • „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

WAŻNE

 • kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego,
 • środki finansowe stanowiące udział własny nie mogą pochodzić ze środków PFRON,
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie podlega rozliczeniu,
 • przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1952), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.,
 • w przypadku, gdy wnioskodawca w Module II pobiera naukę w ramach dwóch lub więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1 500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
Terminy przyjmowania wniosków w ramach Modułu II (zgodnie z przyjętymi zasadami):
I termin: od 11/03/2019r. do 30/03/2019r. – dla wniosków dotyczacych roku akademickiego 2018/2019

II termin: do 10/10/2019r. – dla wniosków dotyczacych roku akademickiego 2019/2020