Środowiskowy Dom Samopomocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach informuje, iż trwa nabór wniosków o przyjecie do Środowiskowego Domu Samopomocy

  • typu B – dla osób upośledzonych umysłowo;
  • typu C –dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Planowane otwarcie ŚDS – 01.07.2013r.
Siedziba placówki – Mysłowice, ul. W. Skotnica 39

ŚDS będzie świadczył usługi między innymi w ramach indywidualnych i zbiorowych treningów z zakresu:

  • UMIEJĘTNOŚCI FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU,
  • UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW,
  • UMIEJĘTNOŚCI SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO,

Uczestnicy będą brali udział w terapii ruchowej, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
Otrzymają wsparcie w ramach:

  • PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO;
  • W ZAŁATWIANIU SPRAW URZĘDOWYCH;
  • POMOC W DOSTĘPIE DO NIEZBĘDNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ITP.

Wnioski o skierowanie do ŚDS na pobyt dzienny prosimy składać od 02.05.2013r. w tut. Ośrodku dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ŚDS wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Wnioski z wymaganą dokumentacją należy składać
w sekretariacie MOPS Mysłowice pok. 27,
ul.Gwarków 24,
41-400 Mysłowice
tel. (32) 22-22-812