ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

flagiasystent

Miasto Mysłowice realizuje program

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023”, dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Kwota dofinansowania: 1 541 560,68 zł.

Całkowita wartość: 1 541 560,68 zł.

GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU JEST WPROWADZENIE USŁUGI ASYSTENTA JAKO FORMY OGÓLNODOSTĘPNEGO WSPARCIA

 

ADRESACI PROGRAMU

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
  na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 2. osoby niepełnosprawnposiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz.U z 2023 r. poz. 100
  z poźn. zm.),

które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

FORMY WSPARCIA:

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do/z placówki oświatowej.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST CAŁKOWICIE NIEODPŁATNY.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (32) 317-36-13
lub (32) 317-36-40.

Szczegóły Programu – zobacz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej