Dział Poradnictwa Specjalistycznego

Dział Poradnictwa Specjalistycznego jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach zajmującą się udzielaniem specjalistycznego wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dla mieszkańców Miasta Mysłowice.

Proponowana pomoc obejmuje prowadzenie poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego) i oddziaływań terapeutycznych wobec osób mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych (np. kryzysy egzystencjalne, zaburzenia adaptacyjne, konflikty w rodzinie, problemy emocjonalne, przeciążenie psychiczne, rozwód w rodzinie, choroba somatyczna/niepełnosprawność w rodzinie, trudności wychowawcze itp.), w sytuacjach, które nie wymagają nagłych działań interwencyjnych.

Działu Poradnictwa Specjalistycznego kontynuuje również działania podejmowane w ramach zakończonego już projektu „Centrum dla Rodzin 2”, mające na celu wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej. Zadaniem Działu Poradnictwa Specjalistycznego jest także wspieranie rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, bezrobocia, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz wsparcie emocjonalne dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych.
Dział Poradnictwa Specjalistycznego oferuje pomoc psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną,  w tym terapię integracji sensorycznej  w formie indywidualnej, jak również zajęcia grupowe podnoszące kompetencje opiekuńczo – wychowawcze i kompetencje społeczne (Warsztaty dla Rodziców) oraz grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i rodzin objętych usługą asystenta rodziny.
Udzielanie świadczeń w postaci poradnictwa specjalistycznego zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej nie wymaga decyzji administracyjnej, udzielane jest bez względu na posiadany dochód.

Prosimy o zgłaszanie potrzeby kontaktu z psychologiem/pedagogiem pod numerem
telefonu 512 373 498, 797 491 033 
 
Kierownik Działu Poradnictwa Specjalistycznego.
mgr Olga Węgiel – Romanek
ul. Strażacka 7, 41-400 Mysłowice
tel. 512 373 498, 797 491 033
e-mail: poradnictwo@mops-myslowice.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek 7:30 – 17:00
wtorek – czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 14:00