Dzienny Dom Senior+

Kierownik:
mgr Celina Kuszewska
ul. Świerczyny 1, 41-400 Mysłowice
tel.: (32) 317-36-39
email: celina.kuszewska@mops-myslowice.pl
Godziny urzędowania
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00
Pokaż dojazd i lokalizację:

Informacje podstawowe: Adresaci i cel: Historia: Galeria
Zasady przyjęcia do placówki: Zasady odpłatności: Regulamin:

 

Informacje podstawowe:

Dzienny Dom „Senior+” mieści się w Mysłowicach przy ul. Świerczyny 1. Jest ośrodkiem wsparcia wchodzącym w strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach. Placówka powstała w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2019).
Dom przeznaczony jest dla osób spełniających łącznie następujące warunki:

 • są mieszkańcami Mysłowic,
 • są nieaktywni zawodowo w wieku 60+ (zarówno kobiety, jak i mężczyźni),
 • są osobami zdolnymi do samoobsługi
 • są osobami z pełną zdolnością do czynności prawnych lub posiadają opiekuna prawnego.

Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy w formie pobytu w Dziennym Domu „Senior+” mają osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej i prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe , samotnie zamieszkujących w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia informacji o stanie zdrowia i opinii lekarskiej o braku zdrowotnych przeciwwskazań do pobytu i uczestnictwa w zajęciach Domu (załącznik do pobrania).

Zapewniamy:

 • pobyt w dni robocze od 7:00 do 15:00
 • wyżywienie: śniadanie i obiad, kolacja, raz w tygodniu podwieczorek,
 • usługi higieniczne,
 • organizację czasu wolnego (zajęcia terapeutyczne),
 • udział w zajęciach usprawniających ruchowo ( zajęcia z rehabilitacji),
 • opiekę pielęgniarską,
 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Nie zapewniamy transportu z miejsca zamieszkania do placówki i z placówki do domu.

Dom dysponuje 20 miejscami.

Dojazd do placówki komunikacją miejską:

 • tramwaj linia 14, Przystanek: Mysłowice Szpital
 • autobusy linia 149, 931, 66, 77, Przystanek: Mysłowice kopalnia
 • autobusy linia : 292 Przystanek: Mysłowice Szpital

Zasady przyjęcia do placówki:
Do placówki przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez dyrektora MOPS Mysłowice. Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie pobytu w DDS+ prowadzone są przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach. Wniosek o przyznanie pobytu w placówce składa się osobiście lub za pośrednictwem innych osób lub instytucji w imieniu osoby zainteresowanej. Można także zgłosić się telefonicznie. Pomoc w formie pobytu w Dziennym Domu Senior+  przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w domu zainteresowanego, w którym pracownik socjalny dokładnie opisuje jego sytuację życiową: dane osobiste, sytuację zdrowotną, sytuację materialną, mieszkaniową i rodzinną. Konieczne jest potwierdzenie sytuacji życiowej odcinkami renty/ emerytury lub innymi dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną (wyciąg bankowy, rachunki za czynsz, faktury za zakupione leki),orzeczeniem o grupie inwalidzkiej lub stopniu niepełnosprawności, wypisami ze szpitala.

Zasady odpłatności:
Pobyt jest odpłatny. Dokładne zasady odpłatności określa Uchwała Nr XV/222/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28.11.2019r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

REGULAMIN DZIENNEGO DOMU SENIOR+ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MYSŁOWICACH :

 

§ 1.

Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i organizacji Dziennego Domu Senior+ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach., zwanego dalej: „Domem”.

2. Dom jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach i jako ośrodek wsparcia przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Mysłowice w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, samodzielnych, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowego wsparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a w szczególności dla osób, które ze względu na swoją sytuację zdrowotną
rodzinną wymagają wsparcia w zakresie integracji społecznej.

3. Dom dysponuje 20 miejscami dziennego pobytu.

4. Siedziba Domu znajduje się przy ul. Świerczyny 1 w Mysłowicach.

5. Dom funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od. 7.00 do 15.00.
6. Dom nie zapewnia uczestnikom transportu z i do miejsca zamieszkania.
7. Dom funkcjonuje na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z póź.zm.),

2) uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 20.12.2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Senior Wigor na lata 2015-2020

3) Uchwały Nr. LIV/1018/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24.04.2014r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014r. poz. 6724 ze zm.)

§ 2.

Cele i zadania Domu

1. Głównym celem Dziennego Domu Senior+ w Mysłowicach jest aktywizacja społeczna oraz integracja osób starszych z terenu miasta Mysłowice.

2. Celami szczegółowymi są:

1) poprawa stanu psychofizycznego osób objętych usługami Domu,

2) zaspokajanie potrzeb seniorów w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie i uczestniczenie w życiu społecznym.

3. Pobyt w Domu odbywa się na zasadach:

1) poszanowania godności, wolności i dóbr osobistych każdego uczestnika,

2) zapewnienia uczestnikom poczucia bezpieczeństwa,

3) zapewnienia wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika,

4) integracji między seniorami a środowiskiem lokalnym.

§ 3.

Zakres świadczonych usług

1. Dom świadczy następujące usługi:

1) o charakterze socjalnych w zakresie miejsca pobytu w godzinach pracy Domu, zapewnienia ciepłego posiłku oraz inne związane z realizacją zadań Domu,

2) o charakterze wspierającym – aktywizującym w zakresie organizacji czasu wolnego oraz zajęć terapeutycznych, integracji ze społecznością lokalną, kształtowania nawyków i postaw prozdrowotnych, zajęć rehabilitacyjnych, usług pielęgniarskich.

§ 4.

Prawa i obowiązki uczestników

1. Każdy uczestnik ma prawo do:

1) uczestnictwa we wszystkich zajęciach oferowanych przez Dom na terenie placówki i poza jej siedzibą;

2) przebywania na terenie Domu w godzinach jego pracy;

3) korzystania z wyposażenia Domu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, w tym do korzystania z materiałów przeznaczonych do terapii zajęciowej w obecności osoby upoważnionej do prowadzenia zajęć.

2. Każdy uczestnik ma prawo do nieobecności spowodowanej chorobą, sytuacjami losowymi i osobistymi, przy czym sytuacje takie powinny być zgłaszane kierownikowi Domu.

3. Każdy uczestnik ma obowiązek:

1) aktywnego udziału w organizowanych zajęciach i innych formach aktywności (w tym integracji ze społecznością lokalną),

2) poszanowania prawa do godności, wolności i intymności innych uczestników,

3) dbania o wyposażenie domu,
4) ponoszenia odpowiedzialności za szkodę w mieniu Domu spowodowaną działaniem umyślnym,

5) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i sanitarnych,

6) informowania personelu Domu o nieobecności do godziny 1000 z jednodniowym wyprzedzeniem, a także o każdorazowym opuszczeniu Domu w trakcie zajęć i potwierdzania wyjścia podpisem w książce wyjść,

7) wnoszenia odpłatności za pobyt w Domu, w terminie określonym w decyzji administracyjnej,

8) przestrzegania zakazu:

a) spożywania alkoholu i innych środków odurzających na terenie Domu, a także przebywania na terenie Domu pod ich wpływem,

b) palenia tytoniu i e-papierosów na terenie Domu,

c) wynoszenia poza placówkę sprzętów i wyposażenia Domu,

d) wprowadzania na teren Domu osób nieupoważnionych,

e) wprowadzania na teren Domu zwierząt.

§ 5.

Zasady i kryteria przyznawania miejsca

1. Miejsce w Domu przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach bądź innej osoby upoważnionej na wniosek osoby zainteresowanej.

2. Decyzja o przyznaniu miejsca w Domu określa termin na jaki miejsce zostaje przyznane oraz wysokość odpłatności za pobyt i sposób jej ponoszenia.

3. Świadczone przez Dom usługi są odpłatne na zasadach określonych w uchwale Rady Miasta Mysłowie w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+.
4. Do Domu przyjmowane są osoby :
1) zdolne do samoobsługi,
2) posiadające zaświadczenie lekarskie,
3) mające pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadające opiekuna prawnego.

5. Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia w formie pobytu w Domu mają osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej
oraz prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe i samotnie zamieszkujące w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,

6. W przypadku braku miejsc tworzy się listę osób oczekujących na miejsce w Domu.

7. Placówka jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób z niepełnosprawnością ruchową.

8. Placówka nie posiada miejsc całodobowego okresowego pobytu.

9.Skreślenie z listy uczestników następuje na podstawie decyzji administracyjnej
w następujących przypadkach:

1) rezygnacji uczestnika z pobytu w Domu,

2) na wniosek kierownika placówki lub pracownika socjalnego w szczególności w przypadkach:

a) stanu zdrowia uczestnika wymagającego innego rodzaju wsparcia,

b) naruszenia postanowień niniejszego regulaminu,

c) nieuzasadnionej nieobecności uczestnika w Domu dłużej niż 14 dni,
d) zaległości w opłatach za pobyt w Domu, przekraczających koszt odpłatności powyżej jednego miesiąca.

§ 6.

Nadzór i organizacja

1. Dzienny Dom Senior+ jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach.

2. Domem kieruje kierownik.

3. Nadzór nad funkcjonowaniem Domu sprawuje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach.

4. Pobyt w Domu jest ewidencjonowany na liście obecności.

§ 7.

Dokumentacja uczestnika

1. Dokumentacja uczestnika gromadzona jest w jego indywidualnych aktach.

2. Dokumentacja ta obejmuje w szczególności:
1) decyzję administracyjną przyznającą miejsce pobytu w Domu,
2) kopię informacji o stanie zdrowia uczestnika wraz z opinią lekarską o braku zdrowotnych przeciwwskazań do pobytu i uczestnictwa w zajęciach Domu (załącznik do Regulaminu nr 2),
3) kopię orzeczenia o niepełnosprawności uczestnika (o ile takie posiada),
4) oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem (załącznik do Regulaminu nr 1),
5) oświadczenie w sprawie przetwarzania danych na potrzeby służb medycznych (załącznik do Regulaminu nr 3),
6) zgoda na przetwarzanie wizerunku (załącznik do Regulaminu nr 4),
7) inne dokumenty związane bezpośrednio z pobytem uczestnika w Domu,
8) decyzję administracyjnej w sprawie uchylenia prawa do miejsca w Domu.

3. Akta uczestników prowadzą terapeuci zajęciowi.

4. Dokumentację Domu stanowią również:
1) książka ewidencji uczestników.
2) listy obecności uczestników,
3) książka wyjść uczestników.
4) dzienniki zajęć,
5) plany pracy Domu wraz ze sprawozdaniami z ich realizacji.
6) sprawozdania,

5. Administratorem danych osobowych uczestników jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji, w okresie pobytu uczestnika w Domu.

§ 8.

Skargi i wnioski

1.Uczestnikowi przysługuje prawo składania skarg i wniosków do kierownika Domu
2. Kierownik przyjmuje skargi i wnioski w godzinach funkcjonowania Domu.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1. Każdy uczestnik Domu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do przestrzegania jego postanowień, co potwierdza złożeniem stosownego oświadczenia.

2. Dom nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika przebywającego poza placówką – zarówno wtedy gdy wyjście zostało zgłoszone kadrze i odnotowane w książce wyjść, jak również gdy uczestnik opuścił placówkę bez dopełnienia tego obowiązku.

3. Dom nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, sprzęty, gotówkę lub dokumenty wniesione przez uczestnika do placówki.

4. Zmiany do regulaminu wnoszone są w trybie wymaganym dla jego zatwierdzenia.
Regulamin wchodzi w życie z dniem wydania przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach zarządzenia wewnętrznego
w sprawie przyjęcia Regulaminu Dziennego Domu Senior+.