Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach

MOPS Mysłowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zdjęcia oraz załączniki zawarte na stronie nie posiadają opisu co za tym idzie strona nie jest w pełni rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bartosz Buła, Sebastian Pochopień.
 • E-mail: informatycy@mops-myslowice.pl
 • Telefon: 32 317 36 34

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach
 • Adres: 41-400 Mysłowice, ul. Gwarków 24
 • E-mail: sekretariat@mops-myslowice.pl
 • Telefon: 32 317 36 11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Gwarków 24, 41-400 Mysłowice

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od strony parku przeznaczone dla klientów OIK i Hostelu oraz od strony osiedla znajduje się wejście główne.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Od strony parku znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku, znajduje się na parterze budynku.

Informacja znajduje się na wprost wejścia głównego.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online. Po wcześniejszym ustaleniu terminu możliwe jest umówienie się z pracownikiem znającym język migowy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Świerczyny 1, 41-400 Mysłowice

Do budynku prowadzi 1 wejście z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach.

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze w Domu Dziennym Senior + gdzie można umówić spotkanie również z pracownikami socjalnymi oraz pracownikami Działu Rodzin, którzy przyjmują w tym budynku. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku, znajduje się na parterze budynku.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online. Po wcześniejszym ustaleniu terminu możliwe jest umówienie się z pracownikiem znającym język migowy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Brzezińska 21, 41-400 Mysłowice

Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Brzezińskiej.

Wszystkie biura znajdują się na parterze budynku. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku, znajduje się na parterze budynku.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online. Po wcześniejszym ustaleniu terminu możliwe jest umówienie się z pracownikiem znającym język migowy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Powstańców 9, 41-400 Mysłowice

Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Powstańców z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Przed wejściem znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Brak toalety dla osób poruszających się na wózkach.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online. Po wcześniejszym ustaleniu terminu możliwe jest umówienie się z pracownikiem znającym język migowy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Inne informacje i oświadczenia

Strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach zapewnia udogodnienia takie jak:

– Przełączenie strony na wysoki kontrast

– Powiększenie czcionki strony

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach jest w trakcie prac modernizacyjnych strony internetowej w celu zapewnienia pełnej dostępności spełniających standardy WCAG.