ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2021

flagiasystent

Miasto Mysłowice realizuje program
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2021”, dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego
Kwota dofinansowania: 322 269,00 zł
Całkowita wartość: 322 269,00 zł.
GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU JEST WPROWADZENIE USŁUGI ASYSTENTA JAKO FORMY OGÓLNODOSTĘPNEGO WSPARCIA

ADRESACI PROGRAMU

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  2. osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

FORMY WSPARCIA:
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta :

  1. Wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.;
  2. Zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika przy ich realizacji;
  3. Załatwianiu spraw urzędowych;
  4. Nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  6. Wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczenie o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła jej nie zapewnia).

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST CAŁKOWICIE NIEODPŁATNY.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 317-36-40.
Szczegóły Programu – zobacz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej