Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze
przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi mogą być przyznane również osobie, która ma rodzinę, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej opieki zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone są przez NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ MEDYCZNO OPIEKUŃCZY ALICJA KLUCZNA

Specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Osoba nie ponosi odpłatności za usługi opiekuńcze jeśli jej dochód nie przekracza kryterium dochodowego odpowiednio osoby samotnie gospodarującej lub osoby pozostającej w rodzinie. W pozostałych przypadkach odpłatność ustalana jest w oparciu o tabelę odpłatności, ustaloną przez Radę Miasta Mysłowic.

Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne Usługi opiekuńcze świadczone są przez NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ MEDYCZNO OPIEKUŃCZY ALICJA KLUCZNA

Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2023 r. poz.395 )

Specjalistyczne Usługi opiekuńcze świadczone są przez NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ MEDYCZNO OPIEKUŃCZY ALICJA KLUCZNA