Miejski Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności

Przewodniczący:
mgr Iwona Delimata
ul. Brzezińska 21, 41-400 Mysłowice
email: mzon@mops-myslowice.pl
Kontakt telefoniczny
⇒  (32) 223  85  85
⇒  797  065  407
Godziny przyjmowania stron:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Czwartek 8:00 – 14:00
Piątek 8:00 – 13:00
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 7:30 – 17:00
Wtorek – Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 14:00
Pokaż dojazd i lokalizację:

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 roku życia wydawane jest dla celów:

 • szkolenia,

 • odpowiedniego zatrudnienia,

 • korzystania ze świadczeń pieniężnych społecznej,

 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,

 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,

 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,

 • korzystania z ulg i uprawnień,

 • karty parkingowej,

 • inne.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia wydawane jest dla celów:

 • zasiłku pielęgnacyjnego,

 • świadczenia pielęgnacyjnego,

 • korzystania z ulg i uprawnień,

 • karty parkingowej,

Zespół orzeka w sprawach nierentowych, orzeczenie Zespołu nie uprawnia do otrzymywania renty inwalidzkiej.

Zespół wydaje także legitymacje osoby niepełnosprawnej oraz osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia.

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z w/w propozycji pomocy dla osób niepełnosprawnych (w zależności od wysokości środków finansowych przyznanych na dany rok kalendarzowy przez PFRON)

UWAGA:

Od dnia 01.07.2014 r. przewodniczący wydaje kartę parkingową osoby niepełnosprawnej.

Celem uzyskania karty parkingowej należy przedłożyć w MZON następujące dokumenty:

1.wniosek o wydanie karty parkingowej

2.do wniosku o wydanie karty parkingowej dołącza się:

– kserokopię orzeczenia i oryginał orzeczenia-do wglądu

– jedną fotografię o wymiarach 35mmx45mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami

– dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej

Wniosek o kartę parkingową składa się OSOBIŚCIE

Uwaga: w przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 rok życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.

Opłatę należy uiścić na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach ul. Gwarków 24, nr rachunku 64 1050 1214 1000 0023 5658 1849 lub w kasie Ośrodka w godzinach:

poniedziałek 9.00-16.30, przerwa 12.00-13.00

wtorek-czwartek 9.00-14.00, przerwa 12.00-12.30

piątek 9.00-13.00

Procedura ustalenia stopnia niepełnosprawności.
Wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz niepełnosprawności przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mysłowicach można pobierać w siedzibie Zespołu.

 • wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie Zespołu,

 • do wypełnionego wniosku załącza się zaświadczenie lekarskie (ważne 30 dni od daty wypełnienia) zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana oraz inne dokumenty w tym medyczne (np. historia choroby, zaświadczenia, orzeczenia i opinie lekarskie, karty informacyjne, wyniki badań pomocniczych, wyniki testów i opinie psychologicznej) umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności, kserokopie i oryginał do wglądu wypisów szpitalnych, aktualnych badań diagnostycznych, opisów zdjęć TRG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, kartoteki potwierdzone za zgodność z poradni prowadzącej, specjalistycznej, inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności a zwłaszcza okresu jej powstania dowód osobisty do wglądu (w przypadku dzieci dodatkowo akt urodzenia),

 • rozpatrzenie sprawy o zaliczenie do stopnia niepełnosprawności lub do osób niepełnosprawnych następuje w okresie 1 miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku,

 • złożony wniosek Przewodniczący Miejskiego Zespołu kieruje do rozpatrzenia na posiedzeniu Składu Orzekającego oraz ustala termin tego posiedzenia,

 • w posiedzeniu Składu Orzekającego bierze udział osoba zainteresowana, którą zawiadamia się o terminie posiedzenia na 7 dni przed posiedzeniem,

 • z posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i członkowie Składu Orzekającego,

 • w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa osoby zainteresowanej na posiedzenie Składu Orzekającego, Przewodniczący Miejskiego Zespołu powiadamia ją na piśmie o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia, jeżeli w okresie 14 dni od daty posiedzenia nie przedstawi informacji o okolicznościach uzasadniających niestawiennictwo,

 • w razie usprawiedliwionej nieobecności Przewodniczący wyznacza nowy termin rozpatrzenia sprawy,

 • orzeczenie lekarza o stanie zdrowia sporządzane jest na podstawie bezpośredniego badania osoby zainteresowanej oraz dostarczonej dokumentacji medycznej.

 • po rozpoznaniu sprawy, skład orzekający wydaje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności, które jest podpisane przez wszystkich członków składu orzekającego oraz doręczane na piśmie osobie zainteresowanej,

 • osoba zainteresowana może wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności w Katowicach za pośrednictwem Zespołu, który orzeczenie wydał.

Procedura w sprawie wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia.

Wnioski w sprawie wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej można pobierać w siedzibie Zespołu. Wymagane dokumenty niezbędne do wyrobienia legitymacji osoby niepełnosprawnej to: kserokopia orzeczenia oraz jedno zdjęcie 

 • dołączenie fotografii o wymiarach 35mmx45mm odzwierciedlającej aktualny wizerunek osoby, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z nabytymi lub wrodzonymi narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy, zgodnie z zasadami swojego wyznania- fotografię przedstawiająca osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby

 • wniosek wraz ze zdjęciem składa osoba, która posiada prawomocne i ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie wydane przez inne organy orzekające w siedzibie Zespołu i wniosek dla osoby, która nie ukończyła 16 roku życia składa przedstawiciel ustawowy, który występował o ustalenie niepełnosprawności dziecka.

 • w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku osoba zainteresowana zgłasza się osobiście lub z upoważnieniem po odbiór legitymacji osoby niepełnosprawnej do siedziby Zespołu.

Zakres działania Miejskiego Zespołu:

 • realizacja zadań dotyczących orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz o niepełnosprawności,

 • przyjmowanie wniosków i wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz o niepełnosprawności,

 • organizowanie posiedzeń składu orzekającego

 • przyjmowanie wniosków i wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,

 • współdziałanie z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

 • pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

 • toczących się postępowań przed organami realizującymi ubezpieczenia społeczne.

 • sporządzanie informacji zbiorczej o realizacji zadań powiatowego zespołu.