Stypendium i Zasiłek Szkolny

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia i zasiłki szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektora ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

STYPENDIUM SZKOLNE

OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie miasta Mysłowice, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 1296).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno‑wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje dziecku odbywającemu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SZKOLNE
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 1 września do 15 września , w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Gwarków 24, pok. 15 – INFORMACJA w godzinach:
Poniedziałek: 9:00-16:00 (przerwa 12:00-12:30 i 14:00-14:30)
Wtorek-Czwartek: 9:00-14:00 (przerwa 12:00-12.30)
Piątek: 9:00-13:00 (przerwa 12:00-12:30)

FORMY PRZYDZIELENIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (w tym w szczególności za: naukę języka obcego, zajęcia sportowe, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne, inne zajęcia poszerzające wiedzę ucznia);
 2. pomocy rzeczowej – pokrycie kosztów zakupu (w tym w szczególności: podręczników, przyborów szkolnych, innych pomocy i przyrządów naukowych lub wyposażenia szkolnego);
 3. w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych – dojazd do szkoły poza miejscem zamieszkania a w szczególności zakwaterowania w bursie, internacie, żywienie w bursie, internacie, stołówce szkolnej, transport środkami komunikacji zbiorowej.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

 1. złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
 2. dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń / oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Do wniosku dołączyć należy:

 • w przypadku gdy w rodzinie występuje osoba pracująca, przedkłada ona zaświadczenie
  z zakładu pracy o wysokości zarobków;
 • w przypadku gdy w rodzinie występuje osoba niepracująca przedkłada ona zaświadczenie
  o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 • w przypadku gdy źródłem dochodu jest renta lub emerytura należy dostarczyć stosowny odcinek renty lub emerytury bądź decyzję ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
 • jeżeli jest przyznany rodzinie dodatek mieszkaniowy dostarczyć kserokopię decyzji
  w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego (oryginały do wglądu);
 • zaświadczenie ze szkoły dziecka;
 • jeżeli osoba wnioskująca jest rozwiedziona przedkłada stosowną kserokopię wyroku sądowego (oryginały do wglądu);
 • w przypadku gdy w rodzinie występuje osoba otrzymująca alimenty przedkłada kserokopię orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową
  a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych przedkłada się: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy;
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową należy przedłożyć: zaświadczenie
  z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie, oraz dowód opłacenia składek społecznych i zdrowotnych w ZUS.

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW
Refundacji będą podlegać faktury za rzeczy ujęte w katalogu wydatków kwalifikowanych ponoszonych na cele edukacyjne, zakupione w okresie, na który zostało przyznane stypendium szkolne.

 • Dowody zakupu powinny być wystawione imiennie na Wnioskodawcę. Ważne jest aby elementy stroju gimnastycznego np. obuwie, odzież miały adnotację „sportowe” lub „szkolne’.
 • Do faktur z późniejszym terminem płatności niż data wystawienia faktury (np. płatne w ciągu 7 dni od wystawienia faktury) oraz za zakupy z płatnością „za pobraniem” należy dołączyć potwierdzenie zapłaty tej faktury.
 • Faktury powinny być czytelne (paragony oraz nieczytelne dowody zakupu nie będą uwzględniane).
 • Po otrzymaniu stypendium szkolnego faktury za poniesione wydatki należy dostarczyć do szkoły w Mysłowicach, do której uczęszcza uczeń albo w przypadku uczniów pobierających naukę poza Miastem Mysłowice do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach, w terminie:
  • do 10 grudnia za I semestr roku szkolnego 2023/2024,
  • do 10 czerwca za II semestr roku szkolnego 2023/2024,

UWAGA!
Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ przyznający stypendium szkolne o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

ZASIŁKI SZKOLNE

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym, którym w szczególności może być:

 • śmierć rodzica,
 • kradzież w mieszkaniu ucznia,
 • pożar lub zalanie mieszkania,
 • klęska żywiołowa (susza, powódź),
 • ciężka choroba członka rodziny wspólnie zamieszkującego,

We wniosku należy wskazać zdarzenie losowe oraz opisać jak to zdarzenie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia oraz dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.
Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Gwarków 24, w godzinach:
Poniedziałek: 8:00-16:30
Wtorek-Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30
lub wysłać pocztą na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Gwarków 24

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego (obecnie 620 zł).

Załączniki:

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2022r. poz. 2230 ze zm.)
 • Uchwała nr LVI/1063/14 z dn. 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Mysłowice ( ze mianami XL/601/17 z 29.06.2017r., VI/86/19 z 28.02.2019r., XI/171/19 z 29.08.2019r., XII/176/19 z 26.09.2019r., XIII/208/19 z 31.10.2019r.)
 • Ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze. zm.)

Dodatkowe informacje nt. stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać
pod nr tel. (32) 317-36-35.