Świadczenia alimentacyjne

Fundusz Alimentacyjny:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz.U. 2023 poz .1300)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 • Osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia ,
 • Bezterminowo jeżeli osoba taka posiada znaczny stopień niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • zawarła związek małżeński.

Kryterium dochodowe oraz wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia będą przyznawane w przypadku bezskutecznej egzekucji świadczeń alimentacyjnych na okres od 1 października do 30 września następnego roku oraz jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 900,00 zł do końca okresu 2022/2023 i 1209,00 zł od okresu 2023/2024.

W przypadku gdy dochód rodziny od okresu 2020/2021 w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa powyżej , o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej
a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę , jest niższa niż 100,00 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie równa bieżąco ustalonym alimentom, jednak nie więcej niż 500,00 zł lub od okresu 2020/2012 przyznana zostanie w kwocie ustalonej zgodnie
z mechanizmem złotówka za złotówkę w przypadku przekroczenia obowiązującego progu dochodowego.

Obliczając dochód uwzględniamy zarówno przychody podlegające opodatkowaniu jak i nie opodatkowane. Dochód pomniejszamy o kwoty należnego podatku, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz koszty uzyskania przychodu. Do przychodów nie podlegających opodatkowaniu, które bierze się pod uwagę przy obliczaniu dochodu, zaliczamy m.in.: renty inwalidów wojennych, dodatek kombatancki, świadczenia pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej, zasiłki chorobowe, alimenty na dzieci, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego (lista zawarta w ustawie jest znacznie dłuższa). Do przychodów nie podlegających opodatkowaniu nie zalicza się świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów (świadczenia z FA). W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu. okresie świadczeniowym – oznacza to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Utrata dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby obowiązanej do świadczeń alimentacyjnych
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983)
 • utratą świadczenia rodzicielskiego
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art 200 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r -Prawo o szkolnictwie wyższym

W przypadku uzyskania dochodu przez osobę ubiegającą się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, ustalając dochód, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń .

W przypadku uzyskania dochodu przez osobę ubiegającą się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń.

Przepisy szczególne obowiązujące w czasie trwania epidemii COVID 19

na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu
z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.

Uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania, po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14A ust 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art 200 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym

Do wniosku o świadczenia należy dołączyć m.in.:

 1. oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość do wglądu w punkcie obsługi,
 2. zaświadczenie w oryginale ze szkoły, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia ,
 3. zaświadczenie szkoły wyższej w oryginale,
 4. zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny w roku poprzedzającym okres świadczeniowy, w tym odpowiednio:
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu jeżeli rozliczają się podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
  • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni albo nakaz płatniczy
  • umowa dzierżawy, w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny
  • kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu ugody sądowej, w przypadku innej kwoty otrzymywanych alimentów dokument potwierdzający faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów
  • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu
  • dokument określający wysokość uzyskanego dochodu
 5. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji z ostatnich dwóch miesięcy
 6. kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca
 7. orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka
 8. dokument określający datę utraty dochodu (na przykład świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej) oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (PIT11)
 9. dokument określający wysokość uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu. Jeżeli pracę podejmujemy w maju to w lipcu dostarczamy zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie osiągniętym w czerwcu.