Dział Rodzin

Kierownik:
mgr Agnieszka Iżykowska – Wróbel
ul. Świerczyny 1, 41-400 Mysłowice
tel.: (32) 223-74-02
Godziny urzędowania
Poniedziałek 7:30 – 17:00
Wtorek – Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 14:00
Pokaż dojazd i lokalizację:

Dział Rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach oferuje pomoc i wsparcie rodzinom zastępczym, pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze oraz placówki, rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Piecza Zastępcza
Dział Rodzin oferuje pomoc i wsparcie dla rodzin zastępczych z terenu Miasta Mysłowice. Rodziny zastępcze mogą skorzystać z pomocy finansowej, prawnej, psychologicznej oraz pedagogicznej. Na wniosek rodziny przydzielane jest także wsparcie w formie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Pracownicy Działu Rodzin prowadzą grupę wsparcia dla rodzin zastępczych. Podczas spotkań uczestnicy mogą podzielić się swoimi radościami i troskami oraz wymienić doświadczeniami i spostrzeżeniami związanymi z rodzicielstwem zastępczym. Na grupę zapraszani są także różni specjaliści. Spotkania odbywają się w trzeci poniedziałek miesiąca o godzinie 16.30 w siedzibie MOPS ul. Gwarków 24, pokój nr 26.

Dział Rodzin prowadzi stały nabór kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe. Poszukujemy osób otwartych, kontaktowych, gotowych do niesienia pomocy i kochających dzieci. Zapewniamy bezpłatne szkolenia.

Prowadzone są także liczne akcje promujące tematykę rodzicielstwa zastępczego oraz integrujące środowisko rodzin zastępczych z terenu naszego miasta.

Wspieranie rodziny
W przypadku gdy rodzina przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych na wniosek pracownika socjalnego lub na podstawie postanowienia sądu rodzina może zostać objęta dodatkowym wsparciem w postaci asystenta rodziny. Asystent rodziny:

 • spotyka się z rodziną i każdym jej członkiem w domu, środowisku oraz czasem towarzyszy członkom rodziny do instytucji,
 • wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.
 • informuje, doradza członkom rodziny, edukuje, motywuje do podejmowania określonych działań,
 • wspiera w rozwiązywaniu istniejących problemów,
 • pomaga w radzeniu sobie sytuacjami kryzysowymi

Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę stabilności życiowej i odpowiedzialności za własne życie, który pozwoli jej na samodzielne funkcjonowanie, wychowywanie dzieci i rozwiązywanie występujących problemów.

Rodziny mogą skorzystać z pomocy finansowej, prawnej, psychologicznej oraz pedagogicznej.

Usamodzielnienia
Osoby, które do uzyskania pełnoletności przebywały na podstawie postanowienia sądu w rodzinie zastępczej placówce opiekuńczej lub w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, mogą skorzystać z pomocy:

 • na kontynuowanie nauki
 • na usamodzielnienie,
 • na zagospodarowanie,
 • prawnej i psychologicznej.
 • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych
 • w uzyskaniu zatrudnienia.

MOPS dysponuje 2 mieszkaniami chronionymi, w których mogą zamieszkać osoby usamodzielniające się.