Nabór – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

przez | 1 lutego 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach

w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem .

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności lub

  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub

  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit.a i b, zgodnie z art. 5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca ;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do/z placówki oświatowej.

   

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie załączonych dokumentów tj. kwestionariusza zgłoszeniowego i oświadczenia o wyborze asystenta oraz dołączenie kserokopii aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.

W-w dokumenty można składać OD 8 LUTEGO 2023r, w następujący sposób:

– do siedziby MOPS Mysłowice, ul. Gwarków 24- pokój nr 4 (w godz: pn.8.00-16.00, wt-czw: 8.00-15.00, pt: 8.00-13.00),

– skany dokumentów wysłać na adres mailowy: sekretariat@mops-myslowice.pl,

-przesłać pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Gwarków 24, 41-400 Mysłowice (decyduje data doręczenia).

Decyduje kolejność zgłoszeń w odniesieniu do ilości zaplanowanych osób w poszczególnych kategoriach niepełnosprawności (pozostałe zgłoszenia trafią na listę rezerwową).

Dokumenty dostarczone przed datą: 08.02.2023r. nie będą rozpatrywane.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 58 osób, w tym:

 • 11 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

 • 3 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną

 • 30 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną

 • 10 dzieci w wieku do 16 r. ż, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności opieki lub pomocy innej osoby.

Program finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Udział w programie jest całkowicie nieodpłatny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 323173613, 323173640 (pn- czw: 8.00-15.00, pt: 8.00-13.30)

Nabór trwa do 28.02.2023r.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o wyborze asystenta