Korpus Wsparcia Seniorów

flagiasystent

Gmina Mysłowice przystąpiła do realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który jest finansowany z dotacji celowej budżetu Państwa.


Wysokość dofinansowania
 – 47 980,00 zł, w tym:

  • MODUŁ I – 4 000,00 zł

  • MODUŁ II – 43 980,00 zł


Całkowita wartość:
59 975,00


Cele
Programu:

  1. Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy – Moduł I.

  2. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. “opieki na odległość” – Moduł II.

 

 W ramach Modułu I seniorzy będą mogli skorzystać z pomocy wolontariuszy m. in. w zakresie robienia i dostarczania zakupów, umawiania wizyt lekarskich lub w dowiezieniu na wizytę lekarską, realizacji recept, załatwienia prostych spraw urzędowych oraz będą mogli wspólne z wolontariuszem spędzić czas wolny.


W ramach Modułu II
  130 mysłowickich seniorów zostanie objętych usługą teleopieki, która polega na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centralę monitoringu. Ponadto zostanie zakupionych 30 „opasek bezpieczeństwa”, które gwarantują szeroko pojęty system monitorowania seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastowe reagowanie w sytuacji zagrożenia stanu zdrowia lub życia seniora.


Do udziału w Programie kwalifikowane
są osoby, które spełniają następujące kryteria:

  • mają 65 lat i więcej,

  • są mieszkańcami Mysłowic,

  • mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.