Mysłowickie Lepsze Jutro

To projekt systemowy realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach od 01.07.2008r, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niniejszy projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, któremu przewodzi hasło: „CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA”

Cel główny projektu:

  • Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym klientów pomocy społecznej gminy Mysłowice.

Każdy uczestnik projektu zostaje objęty co najmniej trzema instrumentami aktywnej integracji, do których należą m.in. szkolenia aktywizujące, edukacyjne i zawodowe, treningi umiejętności społecznych, indywidualne konsultacje z psychologiem lub doradcą zawodowym. Wsparciem objęte zostaje także otoczenie osób uczestniczących w programie (zapewnienie opieki dzieciom podczas trwania zajęć rodzica, udział w spotkaniu podsumowującym).

WARUNKIEM UDZIAŁU W PROJEKCIE JEST ZAWARCIE KONTRAKTU SOCJALNEGO.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu:
http://www.myslowickie-lepsze-jutro.pl