PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

flagiasystent
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

 1. Moduł dla dzieci i młodzieży.
 2. Moduł dla osób dorosłych.
 3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach realizuje moduł 1 i 2.
Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.
Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu:

 • Modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz
 • Modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
Na realizację zadania w 2021r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach przewidywane są środki w wysokości:

 • Dotacja celowa: 441 000,00 zł.
 • Środki własne Gminy: 294 000,00 zł.
 • Przewidywany całkowity koszt zadania: 735 000,00 zł.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Mysłowicach na podstawie przyjętego  programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.
Prawo do posiłku ma osoba lub rodzina, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.