Sąsiad sąsiadowi… pomocą

Od stycznia 2017r., 10 niesamodzielnych uczestników/czek projektu korzysta z podstawowych usług opiekuńczych świadczonych przez osoby z najbliższego ich otoczenia – przez sąsiadów.

Pomoc sąsiedzka polega na wspieraniu uczestnika/czki w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, których nie jest on/ona w stanie wykonywać samodzielnie z uwagi na swój wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność. Sąsiad/sąsiadka pomaga osobie niesamodzielnej w zabiegach higienicznych i pielęgnacji, przygotowywaniu posiłków oraz utrzymywaniu czystości w mieszkaniu. Ponadto załatwia sprawy urzędowe, zaopatruje uczestnika/czkę w żywność i leki, ustala wizyty lekarskie, natomiast podczas pobytu w szpitalu – odwiedza. Często organizuje również czas wolny i zapewnia uczestnikowi/czce kontakty z otoczeniem (krewnymi, sąsiadami).
Pomoc sąsiedzka jest „blisko” jej adresatów a przez to jest dostępna i dostosowana do ich potrzeb. Realizowana jest w warunkach domowych uczestnika projektu, bez konieczności umieszczania tej osoby w instytucjonalnych formach opieki. Uczestnik/czka projektu nadal jest członkiem społeczności lokalnej.
Sąsiad/sąsiadka przez fakt swojej „bliskości” przezwycięża poczucie osamotnienia i izolacji osoby niesamodzielnej, jej nieufność i dystans wobec otoczenia. Ponadto rozbudza wrażliwość, empatię i poczucie odpowiedzialności za tą osobę w środowisku jej zamieszkania. W ten sposób inicjuje i podtrzymuje relacje sąsiedzkie – integruje społeczność lokalną.