Moc wsparcia

Osoby gotowe do świadczenia pomocy sąsiedzkiej dla uczestników/czek projektu mogą liczyć na doradztwo, pomoc i wsparcie.

W ramach realizacji projektu, przeszkolonym sąsiadom osób niesamodzielnych zaproponowano udział w cyklicznych spotkaniach służących wzajemnej wymianie doświadczeń i informacji, omawianiu sytuacji kryzysowych oraz  poszukiwaniu rozwiązań dla problemów związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych. Pomaganie innym jest bowiem nie tylko źródłem satysfakcji i samorealizacji ale również – napięć, stresu i przeciążenia. Nawiązanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji pomiędzy osobami realizującymi pomoc sąsiedzką będzie sprzyjać wzmacnianiu ich kompetencji opiekuńczych, podnoszeniu ich motywacji i poprawie ich skuteczności. Grupa 10-ciu sąsiadów-opiekunów będzie stanowić dla siebie grupę wsparcia.

Pierwsze spotkanie w ramach grupy wsparcia odbyło się 19 grudnia 2016r. na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wzięli w nim udział również koordynator projektu oraz psycholog. Spotkanie miało charakter informacyjny, edukacyjny, motywacyjny i integracyjny. Osobom gotowym do świadczenia usług opiekuńczych przekazano materiały szkoleniowe. Ustalono także zasady wzajemnej współpracy na rzecz niesamodzielnych uczestników/czek projektu. Pozytywna atmosfera spotkania i życzliwe nastawienie jego uczestników były dobrym prognostykiem na przyszłość.
W 2017r. spotkania będą się odbywały raz na kwartał.