Pierwsze lody przełamane

Od listopada br., 18 uczestników projektu „Żyć sprawniej” z orzeczoną niepełnosprawnością ma swojego asystenta. Dzięki jego pomocy i wsparciu będą mogli żyć aktywniej, bezpieczniej i sprawniej.

Uczestnicy/czki projektu zostali wyłonieni spośród kandydatów/tek wskazanych przez pracowników MOPS. O zakwalifikowaniu osoby do projektu decydowały; stopień i rodzaj jej niepełnosprawności, brak możliwości uzyskania adekwatnej pomocy z innych źródeł, osamotnienie i izolacja, sytuacja dochodowa, faktyczna potrzeba objęcia wsparciem przez asystenta osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystenckie świadczone są bezpłatnie i odpowiednio do zgłaszanych potrzeb. Ich celem jest osiągnięcie przez uczestnika/czkę projektu maksymalnej (możliwej do osiągnięcia) zaradności w codziennym funkcjonowaniu oraz niezależności w podejmowaniu decyzji dot. pracy, miejsca zamieszkania czy stylu życia.

Rola asystenta polega na „byciu obecnym w życiu osoby niepełnosprawnej”, na ułatwianiu jej wykonywania czynności dnia codziennego, usuwaniu barier w korzystaniu z powszechnie dostępnych dóbr i usług, wskazywaniu już istniejących możliwości lub tworzeniu nowych szans rozwoju i samorealizacji. Asystent nie wyręcza osoby niepełnosprawnej; nie wykonuje czynności i nie decyduje za nią. Nie spełnia również wygórowanych i nierealnych wymagań osoby niepełnosprawnej. Asystent nie nakazuje i nie żąda. Współdziała z osobą niepełnosprawną, towarzyszy i sprzyja jej, daje oparcie i wstawia się za nią.

Aby usługi asystenckie były skuteczne i przynosiły oczekiwane efekty, konieczna jest właściwa relacja pomiędzy asystentem i osobą niepełnosprawną. W początkowym okresie realizacji projektu asystentura nastawiona była na przełamywanie barier psychologicznych i mentalnych uczestników/czek projektu, nawiązywanie z nimi kontaktu w sposób nie budzący ich niezadowolenia, agresji lub wycofania. Asystenci dali się poznać jako osoby wrażliwe ale i wytrzymałe psychicznie, gotowe na wyzwania. Swoje relacje z osobami niepełnosprawnymi opierają na życzliwości, wzajemnym porozumieniu i zaufaniu.