Nabór do programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”

Opublikował: | 5 kwietnia 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach
w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem .

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, poprawie funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności, stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Program adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Zakres czynności asystenta w szczególności dotyczy:

 1. Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce ;
 3. Załatwianiu spraw urzędowych;
 4. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. Zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie:

 1. Kwestionariusza zgłoszeniowego – stanowiącej załącznik do Programu,
 2. Oświadczenia o wyborze asystenta
 3. Dołączenie kserokopii aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.

Dokumenty w/w należy złożyć w następujący sposób:

 • do skrzynki podawczej, znajdującej się przy wejściu do siedziby MOPS
  (lub do pokoju nr 4) w Mysłowicach, ul. Gwarków 24
 • do siedziby MOPS Mysłowice, ul. Gwarków 24- pokój nr 4
 • skany dokumentów wysłać na adres mailowy: sekretariat@mops-myslowice.pl
 • pocztą tradycyjną na adres:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Gwarków 24, 41-400 Mysłowice

Przewidywana liczba uczestników Programu to 40 osób, w tym:

 • 12 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 22 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • 6 dzieci w wieku do 16 r.ż, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności opieki lub pomocy innej osoby.

Program finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 323173613, 323173640 (pn- czw: 8.00-15.00, pt: 8.00-13.30)

Nabór trwa do 31.05.2022r.

AOON 2022-Oświadczenie o wyborze asystenta
AOON 2022-Kwestionariusz zgłoszeniowy