ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU „JA= SUKCES II”

Opublikował: | 30 kwietnia 2021

31 marca zakończyła się realizacja projektu „Ja= Sukces II”. Projekt ten realizowany był w ramach poddziałania 9.1.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W okresie od 01.01.2020r. do 31.03.2021r. wsparciem zostało objętych 165 osób, w ramach 4 grup docelowych:

  1. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą.
  2. Osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo.
  3. Młodzież ucząca się (gimnazjalna lub ponadgimnazjalna), pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  4. Osoby zagrożone bądź doznające przemocy w rodzinie.

Na zakończenie realizacji projektu osiągnięto następujące wskaźniki:

  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie:165
  2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie:24
  3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 54
  4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 30
  5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu: 29Projekt zrealizował również zakładane poziomy efektywności społecznej (145 osób) i zatrudnieniowej (7 osób). Ponadto, aż 59% tj. 97 uczestników projektu stanowiły osoby z grup defaworyzowanych.