PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU „JA= SUKCES II” (Edycja 2019)

Opublikował: | 11 kwietnia 2019

25 marca rozpoczęła się realizacja instrumentów Aktywnej Integracji dla uczestników edycji 2019- projektu „Ja= Sukces II”. W edycji tej wsparciem zostanie objętych min. 50 osób, w ramach 4 grup docelowych, liczących w sumie 50 osób:

  1. Pierwsza grupa docelowa to osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą. W 2019r. liczyć będzie 10 osób.
  2. Drugą grupę docelową stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo. Liczyć będzie ona 20 osób.
  3. Trzecia grupa to młodzież ucząca się (gimnazjalna lub ponadgimnazjalna), pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Znajdzie się w niej 10 osób.
  4. Ostatnia, czwarta grupa docelowa to osoby zagrożone bądź doświadczające przemocy w rodzinie. Liczyć będzie 10 osób.

Każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie zgodnie z indywidualną ścieżką reintegracji społeczno- zawodowej.
Pierwszymi instrumentami realizowanymi dla uczestników edycji 2019 są:

  1. „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” dla osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo.
  2. „Warsztaty psychoedukacyjne” dla osób zagrożonych bądź doświadczających przemocy w rodzinie. Poza warsztatami grupowymi w ramach w-w formy wsparcia zaplanowane zostało 30h godzin indywidualnego wsparcia psychologicznego.
  3. Indywidualne wsparcie psychologiczne: 60h indywidualnych konsultacji dla 20 osób przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży uczącej się, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym- średnio 3h na uczestnika.