Pierwsze zajęcia w ramach projektu „JA= SUKCES” w 2016r.

Opublikował: | 2 marca 2016
PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU „JA= SUKCES” w 2016r.

29 lutego rozpoczęła się realizacja instrumentów Aktywnej Integracji dla uczestników projektu „Ja= Sukces” w 2016r. Wsparciem zostaną objęte 3 grupy docelowe, liczące w sumie 54 osoby:

  1. Pierwsza grupa docelowa to osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą. W 2016r. liczyć będzie 15 osób.
  2. Drugą grupę docelową stanowić będą osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo. Grupa ta liczyć będzie 24 osoby.
  3. Trzecia grupa to młodzież ucząca się (gimnazjalna lub ponadgimnazjalna), pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Znajdzie się w niej 12 osób.

Każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie zgodnie z indywidualną ścieżką reintegracji społeczno- zawodowej. Pierwszymi instrumentami realizowanymi dla uczestników w 2016r. są:

  1. „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” dla osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo.
  2. Szkolenie „Komunikacja, motywacja i samorozwój”, dla osób przebywających w pieczy zastępczej. Poza zajęciami stacjonarnymi szkolenie będzie zawierało 4 wyjazdy na basen w celu nauki bądź doskonalenia pływania.
  3. Szkolenie „ Komunikacja, motywacja i samorozwój” dla osób przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży uczącej się, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach szkolenia odbędą się 2 wyjazdy (do Parku Linowego oraz Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach).