PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU „JA= SUKCES II” w 2018 r.

Opublikował: | 28 marca 2018

12 marca rozpoczęła się realizacja instrumentów Aktywnej Integracji dla uczestników projektu „Ja= Sukces II” w 2018 r. Wsparciem zostaną objęte 4 grupy docelowe, liczące w sumie 50 osób:

 1. Pierwsza grupa docelowa to osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą. W 2018 r. liczyć będzie 10 osób.
 2. Drugą grupę docelową stanowić będą osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo. Grupa ta liczyć będzie 20 osób.
 3. Trzecia grupa to młodzież ucząca się (gimnazjalna lub ponadgimnazjalna), pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Znajdzie się w niej 10 osób.
 4. Ostatnia, czwarta grupa docelowa to osoby zagrożone bądź doświadczające przemocy w rodzinie. W 2018r.liczyć będzie 10 osób.

Każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie zgodnie z indywidualną ścieżką reintegracji społeczno – zawodowej.
Pierwszymi instrumentami realizowanymi dla uczestników w 2018r. są:

 1. „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” dla 20 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo.
 2. Szkolenie „Komunikacja, motywacja i samorozwój”, dla 20 osób (przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży uczącej się, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym).Poza zajęciami stacjonarnymi szkolenie będzie zawierało 2 wyjazdy aktywizujące:
  • Jumpcity i Pokój Tajemnic w Katowicach,
  • Górski Park Równica w Ustroniu.
 3. „Warsztaty psychoedukacyjne” dla 10 osób zagrożonych bądź doświadczających przemocy w rodzinie. Poza warsztatami grupowymi w ramach w-w formy wsparcia zaplanowane zostało 30 h godzin indywidualnego poradnictwa prawnego oraz 50 h godzin indywidualnego wsparcia psychologicznego.
 4. Indywidualne wsparcie psychologiczne: 60 h dla 20 osób przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży uczącej się, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym- średnio 3 h na uczestnika.