Usługi asystenckie i pomoc sąsiedzka

Opublikował: | 31 stycznia 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację projektu „Żyć sprawniej” adresowanego do 28 niepełnosprawnych i niesamodzielnych mieszkańców Mysłowic. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, pod działania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych. W okresie listopad 2016r. – grudzień 2017r. jego uczestnicy objęci byli usługami asystenckimi i usługami opiekuńczymi w formie pomocy sąsiedzkiej.

W związku z koniecznością zapewnienia trwałości projektu, usługi asystenta osoby niepełnosprawnej i pomoc sąsiedzka będą kontynuowane przez okres kolejnych 14 miesięcy. Tutejszy Ośrodek zaangażuje 14 osób do świadczenia w/w usług (w przypadku takiego zapotrzebowania).

Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością i osoby niesamodzielne wymagające wsparcia należy zgłaszać do pracowników socjalnych MOPS z terenu zamieszkania w/w osób.
Informacje na temat rejonizacji pracowników socjalnych dostępne są w zakładce „organizacja ośrodka”, pozycja listy „dział pomocy środowiskowej”