Podpisanie umowy dot. projektu “Ja = Sukces”

Opublikował: | 8 stycznia 2016

W dniu 31.12.2015 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pt. : „Ja= Sukces”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA- RPSL.09.01.06-24-013D/15-00, pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Mysłowice. Realizatorem projektu (na mocy udzielonego Pełnomocnictwa) jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach.

Celem głównym projektu „Ja= Sukces” jest wzrost integracji społeczno- zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym gminy Mysłowice. Projekt realizowany będzie w oparciu o kontrakt socjalny, zawierający indywidualną ścieżkę reintegracyjną dla każdego z uczestników. W okresie od 01.08.2015 do 31.12.2017 zakłada objęcie wsparciem minimum 136 osób, w ramach 3 grup docelowych:

  1. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą.
  2. Osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo.
  3. Młodzież ucząca się (gimnazjalna lub ponadgimnazjalna), pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.