Pierwsze zajęcia w ramach projektu „Ja= Sukces” w 2017r.

Opublikował: | 7 marca 2017

22 lutego rozpoczęła się realizacja instrumentów Aktywnej Integracji dla uczestników projektu „Ja= Sukces” w 2017r. Wsparciem zostaną objęte 3 grupy docelowe, liczące w sumie 51 osób:

  1. Pierwsza grupa docelowa to osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą. W 2017r. liczyć będzie 15 osób.
  2. Drugą grupę docelową stanowić będą osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo. Grupa ta liczyć będzie 24 osoby.
  3. Trzecia grupa to młodzież ucząca się (gimnazjalna lub ponadgimnazjalna), pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Znajdzie się w niej 12 osób.

Każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie zgodnie z indywidualną ścieżką reintegracji społeczno- zawodowej.

Pierwszymi instrumentami realizowanymi dla uczestników w 2017r. są:

  1. „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” dla 24 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo.
  2. Szkolenie „Komunikacja, motywacja i samorozwój”, dla 20 osób (przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży uczącej się, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym). Poza zajęciami stacjonarnymi szkolenie będzie zawierało zajęcia w Studio Fitness.
  3. Kurs komputerowy ECDL Profile Standard dla 7 uczestników (młodzież przebywająca w pieczy zastępczej oraz pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym). Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania certyfikatu ECDL Profile Standard (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).