Program “Ja = sukces”

Projekt „Ja= Sukces” realizowany jest w ramach poddziałania 9.1.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem głównym jest wzrost integracji społeczno- zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym gminy Mysłowice. Projekt realizowany jest w oparciu o kontrakt socjalny, zawierający indywidualną ścieżkę reintegracyjną dla każdego z uczestników.

W okresie od 01.08.2015r. do 31.12.2017r. wsparciem zostanie objętych minimum 136 osób, w ramach 3 grup docelowych:

 1. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą.
 2. Osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo.
 3. Młodzież ucząca się (gimnazjalna lub ponadgimnazjalna), pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na zakończenie realizacji projektu zakłada się osiągnięcie następujących wskaźników:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie, wartość docelowa: 136
 2. Liczba osób z niepełno sprawnościami objętych wsparciem w programie, wartość docelowa: 14
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, wartość docelowa: 10
 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu, wartość docelowa: 25
 5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu, wartość docelowa: 11

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi: 959 463,85zł.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 128 781zł.

Aktualności dotyczące programu:

 1. Pierwsze zajęcia w ramach projektu „JA= SUKCES” w 2016 r.
 2. Nabór na stanowisko pracownika socjalnego
 3. Podpisanie umowy dot. projektu “Ja = Sukces”
 4. Kurs komputerowy ECDL Profile Standard
 5. ZAKOŃCZENIE PIERWSZYCH ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU
 6. PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA (PAI)
 7. KURS MAGAZYNIERA Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW WIDŁOWYCH
 8. INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
 9. Zakończenie kursy magazyniera z obsługą wózków widłowych
 10. Zakończenie kursu komputerowego ECDL Standard Profile
 11. Zakończenie programu aktywizacja i integracja (PAI)
 12. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
 13. Szkolenia Wyjazdowe
 14. Indywidualne usługi poszukiwania pracy
 15. Szkolenia Wyjazdowe – Galeria Zdjęć
 16. Prawo jazdy kat. B
 17. Trening Edukacyjny
 18. Zakończenie realizacji szkoleń
 19. Spotkanie podsumowujące realizację projektu „ja= sukces”
 20. “Ja=Sukces” w 2017 r.
 21. Pierwsze zajęcia w ramach projektu „Ja= Sukces” w 2017r.
 22. Zakończenie pierwszych zajęć w ramach projektu
 23. Indywidualne konsultacje psychologiczne
 24. Zakończenie kolejnych form wsparcia w projekcie „JA= SUKCES”
 25. „Ja = Sukces” Szkolenia Wyjazdowe
 26. „Ja = Sukces” Prawo Jazdy Kat. B
 27. Trening Edukacyjny
 28. Szkolenia Zawodowe
 29. Indywidualne usługi poszukiwania pracy
 30. Szkolenia Zawodowe
 31. Spotkanie podsumowujące realizację projektu „JA= SUKCES”
 32. Spotkanie podsumowujące realizację projektu “JA = SUKCES” – Galeria
 33. Zakończenie realizacji projektu “JA = SUKCES”