Zespół ds. Asystentury i Pracy Socjalnej

Kierownik:
mgr Agnieszka Iżykowska – Wróbel
ul. Świerczyny 1, 41-400 Mysłowice
tel.: 32 317 36 70, 512 376 036
Godziny urzędowania
Poniedziałek 7:30 – 17:00
Wtorek – Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 14:00
Pokaż dojazd i lokalizację:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach oferuje pomoc i wsparcie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Na wniosek pracownika socjalnego lub na podstawie postanowienia sądu rodzina może zostać objęta dodatkowym wsparciem w postaci asystenta rodziny. Celem jego pracy jest osiągniecie przez rodzinę stabilizacji życiowej tak, aby w przyszłości sama potrafiła poradzić sobie z różnymi problemami.
Szczegółowe zasady asysty rodzinnej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821). Asystent realizuje również zadania związane z koordynacją wsparcia rodzin w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem” (Dz. U. 2016 poz. 1860).
Asystent rodziny:

  • prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę,
  • pracuje z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem,
  • wspomaga rodzinę przede wszystkim w: podnoszeniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego, zarządzaniu budżetem, zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, znalezieniu pracy, a także dopełnianiu spraw urzędowych,
  • wspiera w rozwiązywaniu istniejących problemów,
  • pomaga w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych

Osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej oferujemy profesjonalną pomoc i wsparcie w formie pracy socjalnej, w którą włączane mogą być inne wzmacniające i wspierające formy pomocy. Praca socjalna prowadzona jest w oparciu o dokonanie diagnozy sytuacji klienta przez pracownika socjalnego, opracowanie planu pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji oraz posiadanego potencjału osoby lub rodziny. Praca socjalna świadczona jest bez względu na posiadany dochód. Pomagamy w tym, co możliwe jest do osiągnięcia przez rodzinę, za jej zgodą i przy aktywnym jej udziale oraz z poszanowaniem prawa do samostanowienia.
Pracownik socjalny:

  • prowadzi pracę socjalną z osobą lub rodziną,
  • udziela informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
  • pomaga osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
  • współpracuje i współdziała z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin,
  • współpracuje z grupami i społecznościami lokalnymi, mającymi na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, w szczególności poprzez pracę socjalną ze społecznością lokalną