Centrum dla Rodzin II


Informacja o projekcie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach w okresie od 01.11.2021 do 31.12.2022 r. realizuje projekt Centrum dla Rodzin 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Osi IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny.

Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby rodzin zamieszkałych w Mysłowicach. Zakłada on wzrost jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej. Podjęte działania mają na celu wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, poprzez podnoszenie kwalifikacji rodzinom zastępczym, ich integrację. W ramach projektu objęte wsparciem są również rodziny borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz osoby do 30 r.ż/ wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, bezrobocia, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych. Uczestnikom zostanie zaoferowane specjalistyczne zindywidualizowane wsparcie zlokalizowane w jednym miejscu.
Okres realizacji projektu to: 01.11.2021 – 31.12.2022 r.
Całkowita wartość projektu to kwota 875 506,25 zł. PLN,
w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa 814 220,81 PLN

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest wzrost jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej na terenie gminy Mysłowice.
Działania podjęte w ramach projektu Centrum dla Rodzin 2 przyczynią się do:

 • poprawy funkcjonowania 10 osób z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze – objętych usługą asystenta rodziny –poprzez umożliwienie im skorzystania z oferty wsparcia psychologa, terapeuty, pedagoga oraz grup wsparcia,
 • poprawy funkcjonowania 10 osób do 30 r.ż/ z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, bezrobocia, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, poprzez umożliwienie im skorzystania z oferty udziału w szkoleniach prowadzonych w ramach Szkoły Życia Rodzinnego, wsparcia psychologa, terapeuty, pedagoga, oraz grup wsparcia,
 • wzrostu kompetencji oraz podniesienia kwalifikacji 56 osobom pełniących funkcję rodziny zastępczej poprzez umożliwienie im skorzystania z oferty udziału w poradnictwie specjalistycznym, szkoleniach, grupach wsparcia i superwizji.

Działania w Centrum dla Rodzin przyczynią się do:

 • wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej na terenie miasta Mysłowice,
 • budowania sieci wsparcia i integracji dla rodzin zastępczych poprzez organizację grup wsparcia oraz spotkań integracyjnych,
 • budowania sieci wsparcia i integracji dla rodzin objętych usługą asystenta, rodzin z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej poprzez organizację grup wsparcia oraz spotkań integracyjnych,
 • nabycia, przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej przez rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny, z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,
 • zmiany w obrębie sposobu tworzenia relacji z innymi ludźmi, postrzegania samego siebie, radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami i związanymi z nimi emocjami, czy też kryzysami osobistymi poprzez umożliwienie skorzystania ze wsparcia specjalistycznego (psychologa, pedagoga, terapeuty),
 • wspomagania rodziców (biologicznych oraz zastępczych) podczas spotkań z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej,
 • doskonalenia umiejętności społecznych rodziców, zwalczanie własnej bezradności, zwiększenie świadomości uczestników na swój temat, na temat własnych dążeń, celów życia, a także uzyskanie nowych umiejętności społecznych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, zdrowotnych, które burzą funkcjonowanie w życiu codziennym, rodzinnym, poprzez udział w zajęciach w Szkole Życia Rodzinnego.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?
Adresatem projektu są:

 1. osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
 2. osoby z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 3. usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej;
 4. młodzi rodzice (do 30 r.ż.), kobiety w ciąży;

Projekt adresowany jest do mieszkańców miasta Mysłowice.
Z czego można skorzystać?
W ramach projektu „Centrum dla Rodzin 2” uczestnicy mogą skorzystać
z następujących działań:

 1. Specjalistyczne wsparcie pedagogiczne, psychologiczne oraz terapeutyczne, którego celem jest zmiana w obrębie sposobu tworzenia relacji z innymi ludźmi, postrzegania samego siebie, jak również radzenie sobie z trudnymi doświadczeniami oraz emocjami im towarzyszącymi.
 2. Rehabilitacja usprawniająca dla dzieci, mająca na celu umożliwienie poprawy funkcjonowania dziecka jak również rodziny z uwagi na dostępność i bliskość usługi.
 3. Terapia SI dla dzieci której celem jest dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego ciała.
 4. Szkolenia dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, których celem jest podnoszenie kwalifikacji rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych doskonalenie ich kompetencji wychowawczych i społecznych oraz poprawę funkcjonowania rodziny
  • Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. –
  • Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami;
  • Depresja dzieci i młodzieży;
  • Jak budować swój autorytet.;
  • Jak radzić sobie z agresją werbalną wychowanków;
  • Wczesne wykrywanie/rozpoznawanie syndromów dziecka krzywdzonego;
  • Dziecko jako ofiara przemocy – diagnoza i forma pomocy;
  • 4 dniowe wyjazdowe szkolenie „Zaburzenia więzi”.
 5. Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych, której głównym celem jest uzyskiwanie i dzielenie się wsparciem w pełnieniu swojej funkcji, doskonalenie umiejętności wychowawczych radzenia sobie z emocjami, w sytuacjach napięcia, inicjowania i wzmacniania pozytywnych zmian w systemie rodzinnym, zapobieganie wyczerpaniu i wypaleniu oraz wypracowywanie wspólnych rozwiązań problemów opiekuńczo-wychowawczych.
 6. Grupa wsparcia dla rodzin chcących podnieść umiejętności opiekuńczo-wychowawcze, której głównym celem jest doskonalenie umiejętności społecznych rodziców, zwalczanie własnej bezradności, zwiększenie świadomości uczestników na swój temat, a także uzyskanie nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zaburzających prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym oraz rodzinnym.
 7. Spotkania integracyjne, których celem będzie budowanie sieci wsparcia i integracja środowiska rodzin zastępczych i środowiska lokalnego.