Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, a jego celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawność oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach, np. rehabilitacyjnych przewidzianych programem turnusu.

Program turnusu jest adresowany do określonej grupy uczestników. Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.

Uczestnictwo w turnusie jest odpłatne, cena zależy od wielu czynników, takich jak: termin, położenie ośrodka, program itp. Ceny są bardzo zróżnicowane – od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Niedobór środków PFRON wobec liczby składanych wniosków powoduje ustalenie dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowania.

Rezerwacja terminu turnusu przed uzyskaniem informacji o wysokości dofinansowania niesie za sobą ryzyko poniesienia całkowitego kosztu turnusu.

Warunki uzyskania dofinansowania:

 1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:
  • została skierowania na turnus przez lekarza pod opieką którego się znajduje,
  • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
  • spełnia kryterium dochodowe (istnieje także możliwość otrzymania dofinansowania w sytuacji przekroczenia limitu dochodowego, ale wówczas kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony),
  • wybierze organizatora i ośrodek, który jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonym w orzeczeniu i/lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.
 2. Osobie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, pod warunkiem że wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna.
 3. Z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego można skorzystać tylko raz w roku kalendarzowym. Przy czym, za datę uczestnictwa w turnusie uznaje się datę rozpoczęcia turnusu. Natomiast turnus rehabilitacyjny musi się rozpocząć w roku, w którym przyznano dofinansowanie.
 4. Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
 5. Przyznane dofinansowanie przekazywane jest bezpośrednio wybranemu organizatorowi, a nie wnioskodawcy.
 6. Dofinansowanie nie obejmuje refundacji kosztów turnusu rehabilitacyjnego poniesionych przed przyznaniem dofinansowania.
 7. Ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym w części lub całości przez: NFZ ZUS, KRUS. Turnusu rehabilitacyjnego finansowanego ze środków PFRON nie należy utożsamiać z leczeniem uzdrowiskowym – pobytem w sanatorium, częściowo refundowanym przez NFZ, bowiem ideą turnusu rehabilitacyjnego dofinansowanego ze środków PFRON nie jest rehabilitacja lecznicza.

Dofinansowanie pokrywa zwykle tylko część kosztów związanych z wyjazdem na turnus rehabilitacyjny, resztę kwoty uczestnik pokrywa samodzielnie. Wysokość dofinansowania, które osoba z niepełnosprawnością może otrzymać ze środków PFRON, uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności a naliczana procentowo od wysokości przeciętnego wynagrodzenia i wynosi:

 1. 30% – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, I gr., dzieci i młodzież niepełnosprawnej uczącej się i niepracującej do 24 roku życia,
 2. 27% – dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, II gr.,
 3. 25% – dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, III gr.,
 4. 20% – dla niezbędnego opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 5. 20% – dla uczestnika zatrudnionego w zakładzie pracy chronionej.
  AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE KWOTY DOFINANSOWAŃ
  – 2 262,00 zł – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, I gr., dzieci i młodzież niepełnosprawnej uczącej się i niepracującej do 24 roku życia,
  2 036,00 zł – dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, II gr.,
  1 885,00 zł – dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, III gr.,
  1 508,00 zł – dla niezbędnego opiekuna osoby niepełnosprawnej,
  1 508,00 zł – dla uczestnika zatrudnionego w zakładzie pracy chronionej

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie może zostać podwyższone do wysokości 40 % przeciętnego wynagrodzenia.

Powyższe kwoty ulegają zmianom, ponieważ zależą od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, podawanego przez Główny Urząd Statystyczny. Aktualne kwoty można znaleźć m.in. na stronie internetowej MOPS lub Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

UWAGA!
przy realizacji powyższych zadań obowiązuje kryterium dochodowe! Średni miesięczny dochód, obliczony za okres ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty:

 • 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej.
  AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE KRYTERIUM DOCHODOWE
  Dla osób we wspólnym gospodarstwie domowym – 3 770,18 zł
  Dla osoby samotnej – 4 901,23 zł

Powyższe kwoty ulegają zmianom, ponieważ zależą od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, podawanego przez Główny Urząd Statystyczny. Aktualne kwoty można znaleźć m.in. na stronie internetowej MOPS lub Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Procedura dofinansowania ze środków PFRON:
1. złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania w MOPS;
2. ocena wniosku zgodnie z przyjętymi kryteriami,
3. informacja o przyznaniu dofinansowania,
4. wybór organizatora turnusu przez osobę niepełnosprawną,
5. przekazanie dofinansowania przez MOPS na konto organizatora,
6. wyjazd na turnus w terminie ustalonym z organizatorem turnusu.

 • Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są na podanych stronach internetowych:

Wyszukiwarka organizatorów

Wyszukiwarka ośrodków

Zachęcamy do składania wniosków online przez System Obsługi Wsparcia (SOW).
Szybko i bezpiecznie!
Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku!

Jedyne, czego potrzebujesz to:plakat_2019_wniosek_online

Instrukcja jak złożyć wniosek:

Chcesz wnioskować online w systemie SOW, ale nie masz podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego? Rozwiązaniem jest posiadanie tymczasowego profilu zaufanego. Uzyskasz go bez wychodzenia z domu!   Link do strony PFRON

DO POBRANIA: