„Centrum dla Rodzin”


Informacja projekcie:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach w okresie od 01.11.2019 do 31.10.2021 r. realizuje projekt Centrum dla Rodzin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Osi IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny.
Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby rodzin zamieszkałych w Mysłowicach. Zakłada on wzrost jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej. Podjęte działania mają na celu wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, poprzez podnoszenie kwalifikacji rodzinom zastępczym, ich integrację, szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze oraz szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe. W ramach projektu objęte wsparciem są również rodziny borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz osoby do 30 r.ż/ wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, bezrobocia, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych. Uczestnikom zostanie zaoferowane specjalistyczne zindywidualizowane wsparcie zlokalizowane w jednym miejscu.

Okres realizacji projektu to: 01.11.2019 – 31.10.2021 r.
Całkowita wartość projektu to kwota 1.379.443,54 zł. PLN,
w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa 1.282.882,49 PLN

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest wzrost jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej na terenie gminy Mysłowice poprzez utworzenie i funkcjonowanie Centrum dla Rodzin.
Działania podjęte w Centrum dla Rodzin przyczynią się do:
– poprawy funkcjonowania 20 osób z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze – objętych usługą asystenta rodziny –poprzez umożliwienie im skorzystania z oferty wsparcia psychologa, terapeuty, pedagoga oraz grup wsparcia,
– poprawy funkcjonowania 20 osób do 30 r.ż/ z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, bezrobocia, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, poprzez umożliwienie im skorzystania z oferty udziału w szkoleniach prowadzonych w ramach Szkoły Życia Rodzinnego, wsparcia psychologa, terapeuty, pedagoga, oraz grup wsparcia,
– wzrostu kompetencji oraz podniesienia kwalifikacji 70 osobom pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz kandydatom na rodziny zastępcze poprzez umożliwienie im skorzystania z oferty udziału w poradnictwie specjalistycznym, szkoleniach oraz grupach wsparcia.

Działania w Centrum dla Rodzin przyczynią się do:

 • wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej na terenie miasta Mysłowice,
 • budowania sieci wsparcia i integracji dla rodzin zastępczych poprzez organizację grup wsparcia oraz spotkań integracyjnych,
 • budowania sieci wsparcia i integracji dla rodzin objętych usługą asystenta, rodzin z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej poprzez organizację grup wsparcia oraz spotkań integracyjnych,
 • nabycia, przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej przez rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny, z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,
 • zmiany w obrębie sposobu tworzenia relacji z innymi ludźmi, postrzegania samego siebie, radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami i związanymi z nimi emocjami, czy też kryzysami osobistymi poprzez umożliwienie skorzystania ze wsparcia terapeuty,
 • wspomagania rodziców (biologicznych oraz zastępczych) podczas spotkań z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej,
 • doskonalenia umiejętności społecznych rodziców, zwalczanie własnej bezradności, zwiększenie świadomości uczestników na swój temat, na temat własnych dążeń, celów życia, a także uzyskanie nowych umiejętności społecznych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, zdrowotnych, które burzą funkcjonowanie w życiu codziennym, rodzinnym, poprzez udział w zajęciach w Szkole Życia Rodzinnego.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?
Adresatem projektu są:

 1. osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
 2. osoby przebywające w pieczy zastępczej,
 3. osoby z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 4. usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej;
 5. małoletnie i młode matki (do 30 r.ż.), kobiety w ciąży;
 6. inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym wolontariusze, oraz ich otoczenie.

Projekt adresowany jest do mieszkańców miasta Mysłowice.

Z czego można skorzystać?
W ramach projektu „Centrum dla Rodzin” uczestnicy mogą skorzystać
z następujących działań:

 1. Specjalistyczne wsparcie pedagogiczne, psychologiczne oraz terapeutyczne, którego celem jest zmiana w obrębie sposobu tworzenia relacji z innymi ludźmi, postrzegania samego siebie, jak również radzenie sobie z trudnymi doświadczeniami oraz emocjami im towarzyszącymi.
 2. Rehabilitacja ruchowa dla dzieci, mająca na celu umożliwienie poprawy funkcjonowania dziecka jak również rodziny z uwagi na dostępność i bliskość usługi.
 3. Terapia SI dla dzieci której celem jest dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego ciała.
 4. Szkolenia dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, których celem jest podnoszenie kwalifikacji rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych doskonalenie ich kompetencji wychowawczych i społecznych oraz poprawę funkcjonowania rodziny:
  • Zachowania agresywne i autoagresywne u dzieci i młodzieży – przyczyny oraz diagnoza. Konstruktywne reagowanie przez osoby dorosłe na agresję oaz autoagresję u dzieci;
  • Dziecko potrzebuje korzeni. Kontakty dzieci przebywających w pieczy z rodziną biologiczną;
  • Trudne dziecko. Zaburzenia zachowania – diagnoza i terapia. Metody pomocy dziecku i rodzinie;
  • Znaczenie więzi w rozwoju dziecka. Wpływ traumy wczesnodziecięcej na rozwój przywiązania. Metody wspierania dzieci z doświadczeniem traumy rozwojowej;
  • 4 dniowe wyjazdowe szkolenie o tematyce FAS (wyjazd dla rodzin zastępczych oraz dzieci)
 5. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz zawodowe, które przygotuje ich do sprawowania pieczy zastępczej.
 6. Szkolenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej z technik szybkiego uczenia się, które przyczyni się do poprawy funkcjonowania w szkole.
 7. Korepetycje dla dzieci uczestników grup docelowych które przyczynia się do wzrostu wiedzy oraz poprawy funkcjonowania w szkole.
 8. Spotkania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z rodzicami biologicznymi.
 9. Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych, której głównym celem jest uzyskiwanie i dzielenie się wsparciem w pełnieniu swojej funkcji, doskonalenie umiejętności wychowawczych radzenia sobie z emocjami, w sytuacjach napięcia, inicjowania i wzmacniania pozytywnych zmian w systemie rodzinnym, zapobieganie wyczerpaniu i wypaleniu oraz wypracowywanie wspólnych rozwiązań problemów opiekuńczo-wychowawczych.
 10. Grupa wsparcia dla rodzin chcących podnieść umiejętności opiekuńczo-wychowawcze, której głównym celem jest doskonalenie umiejętności społecznych rodziców, zwalczanie własnej bezradności, zwiększenie świadomości uczestników na swój temat, a także uzyskanie nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zaburzających prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym oraz rodzinnym.
 11. Imprezy integracyjne, których celem będzie budowanie sieci wsparcia i integracja środowiska rodzin zastępczych i środowiska lokalnego. W ramach projektu planuje się zorganizowanie dwóch imprez okolicznościowych. Udział w tych przedsięwzięciach ma na celu stworzenie okazji uczestnikom projektu do wzajemnego poznania się, wsparcia, wymiany doświadczeń i okazji do dalszego podtrzymywania kontaktów między sobą.

Aktualności dotyczące programu: