Program “Ja = Sukces II”


Projekt „Ja= Sukces II” realizowany jest w ramach poddziałania 9.1.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem głównym jest wzrost integracji społeczno- zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym gminy Mysłowice. Projekt realizowany jest w oparciu o kontrakt socjalny, zawierający indywidualną ścieżkę reintegracyjną dla każdego z uczestników.
W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r. wsparciem zostanie objętych minimum 150 osób, w ramach 4 grup docelowych:

 1. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą.
 2. Osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo.
 3. Młodzież ucząca się (gimnazjalna lub ponadgimnazjalna), pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 4. Osoby zagrożone bądź doznające przemocy w rodzinie.

W ramach wszystkich grup docelowych min. 10% będą stanowiły osoby niepełnosprawne, min. 30% zaś osoby z grup defaworyzowanych (m.in. doznające wielokrotnego wykluczenia, korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa)

Na zakończenie realizacji projektu zakłada się osiągnięcie następujących wskaźników:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie, wartość docelowa: 150
 2. Liczba osób z niepełno sprawnościami objętych wsparciem w programie, wartość docelowa: 15
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, wartość docelowa: 53
 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu, wartość docelowa: 36
 5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu, wartość docelowa: 26

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi: 1 274 437,76zł.
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 499 338,54zł.

Aktualności dotyczące programu:

 1. PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU „JA= SUKCES II” w 2018 r.
 2. ZAKOŃCZENIE PIERWSZYCH ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU
 3. Zakończenie kolejnych form wsparcia w projekcie „JA= SUKCES II”
 4. Szkolenia wyjazdowe dla uczestników projektu „Ja= Sukces II”
 5. Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „Ja= Sukces II”
 6. W październiku 2018r. rozpoczęła się realizacja kolejnych form wsparcia dla uczestników projektu „Ja= Sukces II”
 7. SPOTKANIE INTEGRACYJNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „JA= SUKCES II”
 8. ZAKOŃCZENIE REALIZACJI SZKOLEŃ
 9. Rekrutacja „JA=SUKCES II”
 10. PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU „JA= SUKCES II” (Edycja 2019)
 11. ZAKOŃCZENIE PIERWSZYCH ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU
 12. SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „JA= SUKCES II”
 13. SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „JA= SUKCES II”
 14. WYJAZDOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
 15. DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „JA= SUKCES II”
 16. KOLEJNY ETAP PROJEKTU „JA= SUKCES II- 2019”
 17. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA „KREOWANIE WŁASNEGO WIZERUNKU” „JA= SUKCES II- 2019”
 18. ZAKOŃCZENIE TRENINGU EDUKACYJNEGO „JA= SUKCES II- 2019”
 19. ZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH „JA= SUKCES II- 2019”
 20. INDYWIDUALNE USŁUGI POSZUKIWANIA PRACY „JA= SUKCES II- 2019”
 21. SPOTKANIE INTEGRACYJNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „JA= SUKCES II”
 22. ZAKOŃCZENIE REALIZACJI SZKOLEŃ „JA= SUKCES II- 2019”
 23. REALIZACJA PROJEKTU „JA= SUKCES II” W CZASIE PANDEMII COVID-19
 24. INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA 10 UCZESTNICZEK PROJEKTU „JA= SUKCES II”
 25. INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „JA= SUKCES II”
 26. SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „JA= SUKCES II”.
 27. SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH BĄDŹ NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO.
 28. ZAKOŃCZENIE REALIZACJI KOLEJNYCH FORM WSPARCIA
 29. TRENING EDUKACYJNY „JA= SUKCES II”
 30. ZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH „JA= SUKCES II”
 31. TRENING EDUKACYJNY „JA= SUKCES II”
 32. Kreowanie własnego wizerunku
 33. INDYWIDUALNE USŁUGI POSZUKIWANIA PRACY „JA= SUKCES II”
 34. ZAKOŃCZENIE REALIZACJI SZKOLEŃ „JA= SUKCES II”
 35. ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU „JA= SUKCES II”