Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. z 2020 poz. 1329)

Świadczenie w wysokości 4 000 zł przysługuje niezależnie od dochodu:

  • matce lub ojcu dziecka
  • opiekunowi prawnemu dziecka
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci.)

Warunki otrzymania jednorazowego świadczenia:

  • złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka – dotyczy również dzieci urodzonych w 2016 r. (wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia )
  • posiadanie przez dziecko zaświadczenia potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stwierdzone  przez  lekarza   ubezpieczenia   zdrowotnego, w rozumieniu  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych  ze  środków publicznych,  posiadającego  specjalizację  II  stopnia  lub  tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
  • posiadanie zaświadczenia potwierdzającego fakt przebywania matki pod opieką lekarska od 10 tygodnia ciąży ( zgodnie z wzorem umieszczonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 roku – Dz.U. 2010, poz. 1234).

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeśli:

  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej.
  • na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub o podobnym do niego charakterze za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.
  • jednorazowe świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.