“Żyć sprawniej”


Projekt “Żyć sprawniej” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej z Katowic. Współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które pozyskało Miasto Mysłowice (Wnioskodawca projektu). Przewidywany czas jego realizacji to listopad 2016r. – grudzień 2017r.
Celem głównym projektu jest poszerzenie katalogu usług świadczonych w środowisku lokalnym na rzecz niepełnosprawnych i niesamodzielnych mieszkańców Mysłowic znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu;
– dla 10 osób niesamodzielnych (I grupa docelowa), od stycznia 2017r. zostaną uruchomione usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej.
– dla 18 osób z orzeczoną niepełnosprawnością (II grupa docelowa), od listopada 2016r. – usługi asystenckie
Forma, rodzaj i zakres udzielanego wsparcia dostosowywane będą do indywidualnych sytuacji uczestników projektu (tj. stanu zdrowia, stopnia i rodzaju niepełnosprawności/niesamodzielności). Usługi świadczone będą elastycznie: wg zgłaszanego zapotrzebowania, w godzinach ustalonych z uczestnikami, także w dni ustawowo wolne od pracy. Usługi realizowane będą w warunkach domowych/rodzinnych ich odbiorców, aby zapewniać im możliwie sprawne funkcjonowanie w naturalnym ich środowisku i zapobiegać umieszczaniu tych osób w opiece instytucjonalnej. Środowiskowy charakter wsparcia będzie sprzyjał budowaniu/podtrzymaniu relacji rodzinnych i sąsiedzkich oraz włączaniu osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w życie społeczności lokalnej.
Do realizacji usług asystenckich i opiekuńczych zostaną zaangażowane osoby posiadające odpowiednie predyspozycje, kwalifikacje i doświadczenie. Asystenci osób niepełnosprawnych oraz osoby świadczące pomoc sąsiedzką zostaną przeszkolone przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej w zakresie pozwalającym im na dobrą jakościowo pomoc.
Planowanym efektem realizacji projektu będzie zwiększenie liczy miejsc/osób gotowych do świadczenia usług społecznych o 4 asystentów osoby niepełnosprawnej oraz 10 osób świadczących usługi opiekuńcze – pomoc sąsiedzką.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.5 Rozwój Usług społecznych.
Całkowita wartość projektu wynosi – 286 731,25 zł z czego dofinansowanie ze środków europejskich – 243 721,56 zł

Aktualności dotyczące programu:

  1. Dane kontaktowe
  2. Pierwsze lody przełamane
  3. Gotowi na… pomaganie
  4. Moc wsparcia
  5. Sąsiad sąsiadowi… pomocą
  6. Usługi asystenckie i pomoc sąsiedzka