„Projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Opublikował: | 22 sierpnia 2019

Od dnia 15 lipca 2019r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach realizuje projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji. Kooperacja będzie realizowana na kilku szczeblach współpracy:… Czytaj Więcej »

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Opublikował: | 19 sierpnia 2019

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019   „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 Od dnia 1 września 2019 do 31 grudnia 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, realizuje program współfinansowany z  Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019. . Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 zakłada wsparcie finansowe gmin… Czytaj Więcej »

Stypendia i zasiłki szkolne

Opublikował: | 14 sierpnia 2019

Od września 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach rozpoczyna realizację pomocy materialnej dla uczniów szkół wynikającej z ustawy o systemie oświaty. Jedną z form realizacji pomocy materialnej dla uczniów jest stypendium szkolne – które przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje jedna z przesłanek: bezrobocie; niepełnosprawność; wielodzietność alkoholizm narkomania długotrwała… Czytaj Więcej »

PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym

Opublikował: | 1 sierpnia 2019

Po pięciu latach PFRON wraca do współfinansowania zakupu wózków o napędzie elektrycznym. W ramach dofinansowania będzie można otrzymać nawet 10 tys. złotych, przy minimalnym udziale własnym w wysokości 10 proc. ceny wózka brutto. Pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do 30 września br. Więcej informacji… Czytaj Więcej »

WYJAZDOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Opublikował: | 23 lipca 2019

W dniach 28- 30 czerwca zrealizowana została kolejna forma wsparcia dla uczestników z wszystkich grup docelowych tj. 3-dniowe wyjazdowe treningi kompetencji społecznych: Trening kompetencji społecznych dla 14 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo (II grupa docelowa). Trening umiejętności społecznych z elementami planowania rodziny dla 13 osób z I oraz III grupy docelowej (przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym). Trening… Czytaj Więcej »

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach (IV)

Opublikował: | 28 czerwca 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach (IV)”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)… Czytaj Więcej »