Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze
przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi mogą być przyznane również osobie, która ma rodzinę, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej opieki zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone są przez PRM Partner Sp. z o. o. i PRM Stowarzyszenie – Partner

Specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Osoba nie ponosi odpłatności za usługi opiekuńcze jeśli jej dochód nie przekracza kryterium dochodowego odpowiednio osoby samotnie gospodarującej lub osoby pozostającej w rodzinie. W pozostałych przypadkach odpłatność ustalana jest w oparciu o tabelę odpłatności, ustaloną przez Radę Miasta Mysłowic.

Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne Usługi opiekuńcze świadczone są przez PRM Partner Sp. z o. o. i PRM Stowarzyszenie – Partner

Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz.1598 )

Specjalistyczne Usługi opiekuńcze świadczone są przez PRM Partner Sp. z o. o. i PRM Stowarzyszenie – Partner