Mieszkania wspólnotowe

Ośrodek wsparcia – mieszkanie wspólnotowe

Ośrodek Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach udziela schronienia kobietom z dziećmi, kobietom bezdomnym oraz kobietom po przemocy domowej, które po wyczerpaniu okresu pobytu w Hostelu OIK z uwagi na brak możliwości powrotu do byłego miejsca zamieszkania wymagają dalszego wsparcia w formie pobytu w ośrodkach wsparcia – mieszkaniach wspólnotowych.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osoba bezdomna to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Ośrodki wsparcia dla kobiet i kobiet z dziećmi przeznaczone są do udzielania doraźnej i okresowej pomocy. Oferują całodobowy pobyt, pracę socjalną skierowaną na wzmocnienie i odzyskanie zdolności do prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.

Prawo do pobytu w ośrodku wsparcia mają osoby posiadające decyzję wydaną przez Dyrektora MOPS, wydaną w oparciu o wywiad środowiskowy oraz zobowiązujące się do przestrzegania regulaminu pobytu w placówce. Prawo do pobytu dotyczy okresu 6 miesięcy, jednak w uzasadnionych przypadkach może być przedłużone do 12 miesięcy.

Schronienie w ośrodku wsparcia może otrzymać wyłącznie osoba trzeźwa i zdolna do samoobsługi. W trakcie przyjmowania do placówki osoba zgłaszająca się jest zobowiązana do przedłożenia dokumentu tożsamości, zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w mieszkaniu oraz udzielenia informacji dotyczących swojej sytuacji życiowej i przyczyn poszukiwania schronienia.

Wszystkie sprawy dotyczące ośrodków wsparcia prowadzi pracownik socjalny przyjmujący w Punkcie Terenowym, Mysłowice, ul. Powstańców 9, tel. 32 317-42-59 w dniach:
– poniedziałek – 9.00 – 16.00,
– wtorek – piątek – 8.00 – 10.00
Nadzór nad ośrodkami wsparcia sprawuje kierownik obwodu nr 2 Działu Pomocy Środowiskowej.

Zarządzenie Wewnętrzne z dnia 13.07.2018

Regulamin MW 13.07.2018