Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OD 16 MARCA 2020
Kierownik:
mgr Magdalena Nowak
ul. Brzezińska 21, 41-400 Mysłowice
tel. (32) 223-85-84
email: son@mops-myslowice.pl
Godziny przyjęć:
Poniedziałek: 9:00 – 16:30
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 9:00 – 13:30
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 7:30 – 17:00
Wtorek – Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 14:00

Pokaż dojazd i lokalizację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ZA POŚREDNICTWEM Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych, w swej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych realizuje zadania związane z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), które skierowane są wyłącznie do osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności. Zakres działań określony jest w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) i obejmuje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do:

 1. Uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 2. Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 3. Organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
 4. Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, który będzie wykorzystywany w warunkach domowych;
 5. Likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
 6. Usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;
 7. Rehabilitacji dzieci i młodzieży;
 8. Kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (WTZ);
 9. Zlecania przez powiat, fundacjom i organizacjom pozarządowym, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
 10. Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

pfron-1

DO POBRANIA:

 

TURNUSY REHABILITACYJNE
Turnus rehabilitacyjny jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, a jego celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawność oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach, np. rehabilitacyjnych przewidzianych programem turnusu. Program turnusu jest adresowany do określonej grupy uczestników. Turnusy trwają zwykle 14 dni. Uczestnictwo w turnusie jest odpłatne, cena zależy od wielu czynników, takich jak: termin, położenie ośrodka, program itp. Ceny są bardzo zróżnicowane – od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Warunki uzyskania dofinansowania:

 1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:
  • została skierowania na turnus przez lekarza pod opieką którego się znajduje,
  • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
  • spełnia kryterium dochodowe
  • istnieje także możliwość otrzymania dofinansowania w sytuacji przekroczenia limitu dochodowego, ale wówczas kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony,
  • wybierze organizatora i ośrodek, który jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonym w orzeczeniu i/lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.
 2. Osobie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, pod warunkiem że wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna.
 3. Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.
 4. Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
 5. Ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym w części lub całości przez: NFZ ZUS, KRUS.

Dofinansowanie pokrywa zwykle tylko część kosztów związanych z wyjazdem na turnus rehabilitacyjny, resztę kwoty uczestnik pokrywa samodzielnie. Wysokość dofinansowania, które osoba z niepełnosprawnością może otrzymać ze środków PFRON, uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności a naliczana procentowo od wysokości przeciętnego wynagrodzenia i wynosi:

 1. 30% – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, I gr.,
 2. 27% – dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, II gr.,
 3. 25% – dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, III gr.,
 4. 20% – dla niezbędnego opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 5. 20% – dla uczestnika zatrudnionego w zakładzie pracy chronionej.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie może zostać podwyższone do wysokości 40 % przeciętnego wynagrodzenia.

Powyższe kwoty ulegają zmianom, ponieważ zależą od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, podawanego przez Główny Urząd Statystyczny. Aktualne kwoty można znaleźć m.in. na stronie internetowej MOPS lub Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

UWAGA!
przy realizacji powyższych zadań obowiązuje kryterium dochodowe! Średni miesięczny dochód, obliczony za okres ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty:

 • 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej.
  AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE KRYTERIUM DOCHODOWE
  Dla osób we wspólnym gospodarstwie domowym – 2 599,29 zł
  Dla osoby samotnej – 3 379,08 zł

Powyższe kwoty ulegają zmianom, ponieważ zależą od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, podawanego przez Główny Urząd Statystyczny. Aktualne kwoty można znaleźć m.in. na stronie internetowej MOPS lub Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 • Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są na podanych stronach internetowych:

Turnusy rehabilitacyjne

Wyszukiwarka organizatorów

Wyszukiwarka ośrodków

DO POBRANIA:

 

SPRZĘT REHABILITACYJNY

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, odpowiedni do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, niezbędny w przypadku gdy zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Po przyznaniu środków zawierana jest umowa z wnioskodawcą, określająca w szczególności: kwotę dofinansowania i jej przeznaczenie, sposób przekazania dofinansowania, termin i sposób rozliczenia dofinansowania.

Dofinansowaniem może być objęty wyłącznie zakup sprzętu, dokonany po zawarciu przez MOPS z osobą z niepełnosprawnością umowy, dotyczącej dofinansowania zakupu tego sprzętu.

UWAGA!
przy realizacji powyższych zadań obowiązuje kryterium dochodowe! Średni miesięczny dochód, obliczony za okres ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty:

 • 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej.
  AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE KRYTERIUM DOCHODOWE
  Dla osób we wspólnym gospodarstwie domowym – 2 599,29 zł
  Dla osoby samotnej – 3 379,08 zł

Powyższe kwoty ulegają zmianom, ponieważ zależą od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, podawanego przez Główny Urząd Statystyczny. Aktualne kwoty można znaleźć m.in. na stronie internetowej MOPS lub Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

DO POBRANIA:

 

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE, ŚRODKI POMOCNICZE

O dofinansowanie lub refundację wydatków związanych z zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które uzyskały dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia – NFZ (przyznane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie).
Aby uzyskać dofinansowanie/refundację ze środków PFRON należy:

 1. uzyskać od lekarza specjalisty zlecenie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 2. wysłać/zawieźć zlecenie do NFZ,
 3. po otrzymaniu z NFZ dofinansowania, dokonać wyceny lub zakupu przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego (ważnym jest aby dokonać tego u świadczeniodawcy (producenta lub sklepu), który posiada podpisaną umowę z NFZ),
 4. po otrzymaniu oferty cenowej/faktury, na której musi być uwzględniony całkowity koszt zakupu, wysokość przyznanego dofinansowania z NFZ oraz wysokość udziału własnego, można ubiegać się o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny NFZ, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150% sumy kwoty w/w limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. W ramach tego zadania nie można uzyskać dofinansowania na zakup innego sprzętu, niż wymieniony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, a także w przypadku gdy wnioskowany przedmiot dofinansowania został nabyty przez osobę zainteresowaną przed dniem uzyskania stosownego orzeczenia, czyli przed dniem uznania danej osoby za niepełnosprawną.

UWAGA!
przy realizacji powyższych zadań obowiązuje kryterium dochodowe! Średni miesięczny dochód, obliczony za okres ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty:

 • 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej.
  AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE KRYTERIUM DOCHODOWE
  Dla osób we wspólnym gospodarstwie domowym – 2 599,29 zł
  Dla osoby samotnej – 3 379,08 zł

Powyższe kwoty ulegają zmianom, ponieważ zależą od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, podawanego przez Główny Urząd Statystyczny co kwartał.

DO POBRANIA:

 

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Realizacja tego zadania ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą obiegać się osoby niepełnosprawne, które:

 • mają trudności w poruszaniu się,
 • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego,
 • ubiegają się o likwidację barier w miejscu stałego zamieszkania.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Po przyznaniu środków zawierana jest umowa z wnioskodawcą, określająca w szczególności:

 • kwotę dofinansowania i jej przeznaczenie,
 • sposób przekazania dofinansowania,
 • termin i sposób rozliczenia dofinansowania.

Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie koszty poniesione po zawarciu przez MOPS z osobą z niepełnosprawnością umowy dofinansowania.

DO POBRANIA:

 

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH
Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.
O dofinansowanie w/w zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Po przyznaniu środków zawierana jest umowa z wnioskodawcą, określająca w szczególności:

 • kwotę dofinansowania i jej przeznaczenie,
 • sposób przekazania dofinansowania,
 • termin i sposób rozliczenia dofinansowania.

Dofinansowaniem może być objęty wyłącznie zakup sprzętu, dokonany po zawarciu przez MOPS z osobą z niepełnosprawnością umowy, dotyczącej dofinansowania zakupu tego sprzętu.

DO POBRANIA: