Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1518 z późn. zm.),

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem (jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka),
 • osobie uczącej się (pełnoletniej, nie pozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów).

Zasiłek, w zależności od sytuacji nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe nieodpłatne i pełne utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe nieodpłatne i pełne utrzymanie,
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego rodzica chyba, że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
  • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
  • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej.

Kryterium dochodowe

 • Zasiłek rodzinny w bieżącym okresie zasiłkowym 2018/2019 trwającym od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2019 przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 674,00 złotych lub 764,00 złotych (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Utrata dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby obowiązanej do świadczeń alimentacyjnych
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983)
 • utratą świadczenia rodzicielskiego
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art 200 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r -Prawo o szkolnictwie wyższym

W przypadku uzyskania dochodu przez osobę ubiegającą się o zasiłek rodzinny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.
W przypadku uzyskania dochodu przez osobę ubiegającą się o zasiłek rodzinny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

Uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania, po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14A ust 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego
 • uzyskaniem zasiłku macieżyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • uzyskaniem stypendium doktowranckiego określonego w art 200 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r -Prawo o szkolnictwie wyższym

Okres przysługiwania zasiłku
Zasiłek przyznawany jest na tzw. okres zasiłkowy. Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada i trwa do 31 października roku następnego.
Zasiłek, w zależności od sytuacji, przysługuje:

 • do ukończenia przez dziecko 18 roku życia;
 • do 21 roku życia pod warunkiem, iż dziecko kontynuuje naukę w szkole (z wyłączeniem szkół wyższych);
 • do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole każdego typu przez osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
  osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego
W bieżącym okresie zasiłkowym trwającym od 1 listopada 2018 do 31 października 2019

 • 94 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Dodatki do zasiłku rodzinnego (warunkiem uzyskania dodatku jest posiadanie prawa do zasiłku rodzinnego):

 1. DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA – wypłacany jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł, do czasu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Dodatek ten przysługuje, jeżeli po przedstawieniu zaświadczenia potwierdzającego że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wzór powyższego zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r.w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).
  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje:

  • matce lub ojcu
  • opiekunowi prawnemu dziecka
  • opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka

  Wymogu przedstawienia zaświadczenia nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

 2. DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO – wypłacany w wysokości 400,00 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką przez okres 24 lub 36 (mnogi poród) lub 72 (dziecko niepełnosprawne) miesięcy kalendarzowych – przysługuje osobie, która bezpośrednio przed przyznaniem urlopu wychowawczego pracowała co najmniej 6 miesięcy. Dodatek przysługuje także wtedy, gdy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, jeżeli praca ta umożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.
  Dodatek nie przysługuje osobie, jeżeli:

  • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy
  • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
  • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego
  • korzysta ze świadczenia rodzicielskiego
 3. DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA – Prawo do dodatku ma osoba samotnie wychowująca dziecko, opiekun faktyczny lub opiekun prawny dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców z dziecka, ponieważ:
  • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

  Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.
  Wysokość dodatku w bieżącym okresie zasiłkowym :

  • 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci
  • dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 273,00 zł, nie więcej jednak niż 530,00 zł na wszystkie dzieci
 4. DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ – przysługuje na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
  Wysokość dodatku w bieżącym okresie zasiłkowym :

  • 95,00 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko.

   

 5. DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
  Wysokość dodatku w bieżącym okresie zasiłkowym

  • 90,00 zł na dziecko do 5 roku życia
  • 110,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia

   

 6. DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO – płatny raz w roku w wysokości 100 zł, przysługuje na dziecko rozpoczynające naukę w szkole oraz roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka), wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne, tj. do 31 października.
 7. DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
  1. przysługuje na dziecko zamieszkujące w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub artystycznej (w przypadku dziecka niepełnosprawnego także w szkole podstawowej lub gimnazjum) –
   • Wysokość dodatku w bieżącym okresie zasiłkowym : 113,00 zł
  2. przysługuje na dziecko dojeżdżające do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej (w przypadku dziecka niepełnosprawnego także gimnazjum) poza miejscem zamieszkania –
   • Wysokość Wysokość dodatku w bieżącym okresie zasiłkowym : 69,00 zł

Do wniosku o zasiłek należy dołączyć m.in.:

 1. oryginał (do wglądu) dokumentu potwierdzającego tożsamość
 2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne
 3. zaświadczenie ze szkoły, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia
 4. zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej
 5. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  • formie opłacanego podatku,
  • wysokości przychodu,
  • stawce podatku,
  • wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 6. zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, w tym odpowiednio:
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
  • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni albo nakaz płatniczy
  • umowa dzierżawy, w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę
  • umowa zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny
  • kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu ugody sądowej, w przypadku innej kwoty otrzymywanych alimentów dokument potwierdzający faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów
  • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu
  • dokument określający wysokość uzyskanego dochodu
 7. kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się
 8. kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca
 9. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej
 10. odpis prawomocnego odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka,
 11. orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka
 12. w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu urodzenia się dziecka do wniosku należy dołączyć:
  zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

 13. w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku należy dołączyć:
  • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia
  • zaświadczenie ze szkoły
 14. w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku należy dołączyć:
  • kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców
  • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany
  • wyrok sądu o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczeń alimentacyjnych
 15. w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego :
  • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony,
  • zaświadczenie, o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
  • zaświadczenie organu emerytalno – rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych,
  • zaświadczenie lekarza zalecającego przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu,
  • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki.
 16. dokument określający datę utraty dochodu (na przykład  świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej) oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (PIT11)
 17. dokument określający wysokość uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu
UWAGA!
W przypadku złożenia kserokopii dokumentu oryginał należy przedłożyć do wglądu.