Zasiłek pielęgnacyjny

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 111)

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • dziecku niepełnosprawnemu (z orzeczoną niepełnosprawnością),
 • osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym
 • osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U z 2004 r. Nr 39, poz.353, z późn. zm.) oraz na podstawie innych ustaw.
 • Osobie przebywającej w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie
 • osobie posiadającej orzeczenie o zaliczeniu do III grupy inwalidów (lekki stopień niepełnosprawności).
 • zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:

 • niepełnosprawność w stopniu znacznym
 • całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji (ZUS)
 • stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji (KRUS)
 • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:

 • niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu
 • całkowitą niezdolność do pracy (ZUS)
 • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności, wypłacany jest w wysokości 215,84 zł miesięcznie.
Do wniosku o zasiłek należy dołączyć:

 • Oryginał (do wglądu) dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności