Świadczenie pielęgnacyjne

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1518 z późn. zm.)

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce albo ojcu;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną;
 4. innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad osobą niepełnosprawną. Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności powinno mieć dodatkowo wpisane w orzeczeniu dwa wskazania:

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W przypadku osób spokrewnionych z osobą wymagającą opieki w innym niż pierwszy stopień świadczenie przysługuje jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • nie ma opiekuna faktycznego dziecka, spokrewnionej rodziny zastępczej lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż przed 18 rokiem życia lub w czasie nauki w szkole lub w szkole wyższej , jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne nie jest uzależnione od dochodu.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę:
  • ma ustalone prawo do: renty, emerytury, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno – rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego;
  • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,
 2. osoba wymagająca opieki:
  • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
 3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
 4. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
 5. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące przyznanego prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, organ właściwy może wystąpić do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

UWAGA!
Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przez okres niezbędny do uzyskania 25 – letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) Nie opłaca się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu.

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego może zgłosić do tego ubezpieczenia również członków rodziny. członek rodziny – oznacza następujące osoby:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 • małżonka,
 • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Do wniosku o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego należy dołączyć m.in.:

 1. oryginał (do wglądu) dokumentu potwierdzającego tożsamość
 2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne
 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej oraz jej współmałżonka
 4. akt urodzenia wnioskodawcy w przypadku opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny
 5. zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku wnioskodawcy kontynuującego naukę,
 6. kopię aktów zgonu współmałżonka osoby znajdującej się pod opieką lub kopię odpisów wyroków zasądzających rozwód lub separację;
 7. kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca
 8. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki (nie więcej niż 5 dni).

Wykaz załączników dla osób ubiegających się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego dotyczących ubezpieczenia emerytalno – rentowego i ubezpieczenia zdrowotnego:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o terminie utraty zasiłku dla bezrobotnych
 2. Dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia (składkowe i nieskładkowe):
  • wszystkie świadectwa pracy/ zaświadczenia od pracodawcy o okresie zatrudnienia/ zaświadczenia z ZUS o okresie zatrudnienia w przypadku braku świadectwa pracy ,
  • zaświadczenie z ZUS o okresie zatrudnienia na umowę zlecenia, jeżeli w tym okresie osoba podlegała obowiązkowi ubezpieczenia społecznego
  • zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej o okresie opłacania składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe w związku z pobieraniem zasiłku stałego i/ lub gwarantowanego zasiłku okresowego
  • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego lub innego świadczenia wypłacanego po ustaniu zatrudnienia
  • zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • zaświadczenie z urzędu pracy o okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych
  • zaświadczenie potwierdzające okres studiów wyższych ukończonych terminowo w systemie dziennym na jednym kierunku
  • zaświadczenie potwierdzające okres pracy w gospodarstwie rolnym
  • książeczka wojskowa
 3. Decyzja ZUS o ustaleniu kapitału początkowego.
UWAGA!
W przypadku złożenia kserokopii dokumentu oryginał należy przedłożyć do wglądu.