Dom Dziennego Pobytu

Kierownik:
mgr Celina Kuszewska
ul. Świerczyny 1, 41-400 Mysłowice
tel.: (32) 317-36-39
email: ddp@mops-myslowice.pl
Godziny urzędowania
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00
Pokaż dojazd i lokalizację:
Informacje podstawowe: Adresaci i cel: Historia: Galeria
Zasady przyjęcia do placówki: Zasady odpłatności: Regulamin:

 

Informacje podstawowe:
Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” – usytuowany przy jednej z głównych ulic miasta Mysłowice tj.przy ul. Świerczyny 1 – jest ośrodkiem wsparcia wchodzącym w strukturę organizacyjną MOPS Mysłowice.
Rok powstania: 1980
Liczba miejsc: 32
Liczna wolnych miejsc: 5

Adresaci i cel:

Działalność placówki adresowana jest do osób:

 • starszych,
 • z orzeczoną grupą inwalidzką lub określonym stopniem niepełnosprawności mających problemy z samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Celem placówki jest organizacja i aktywizacja życia pensjonariuszy bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania.

Dom Dziennego Pobytu zapewnia :

 • Pobyt od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku
 • Całodzienne wyżywienie dostosowane w miarę możliwości do diet pensjonariuszy (śniadanie, obiad, kolacja wydawana jest do domu; w środy organizowany jest podwieczorek)
 • Usługi higieniczne ( prysznic, wanna, usługi pralnicze)
 • Uzyskanie pomocy w załatwianiu spraw osobistych
 • Rozwijanie sieci wsparcia w środowisku lokalnym
 • Pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych
 • Utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej poprzez udział w gimnastyce, spacerach
 • Udział w terapii zajęciowej dostosowanej do możliwości seniora
 • Dzięki pobytowi w placówce pensjonariusz może zmienić swoje życia na bardziej aktywne.

Historia:
We wrześniu 1980 r. z inicjatywy Pana dr Gerarda Grzywy dyrektora ZOZ powstał Dom Dziennego Pobytu przy ul. Świerczyny 1, w tzw „willi”, w której wcześniej mieszkali lekarze zatrudnieni w Szpitalu nr 2, a w której Dom ma swoja siedzibę do dzisiaj. Pierwsi pensjonariusze pojawili się w grudniu 1980 roku, a pierwszym kierownikiem była Pani Rozalia Maj. Posiłki: śniadanie, obiad i kolacja były pobierane z kuchni Szpitala nr 2 w Mysłowicach. Z czasem przybywało pensjonariuszy, zmieniała się kadra, powiększono pomieszczenia Domu. W 1989 r. kierownikiem została Pani Celina Kuszewska, która pełni tę funkcję aż po dzień dzisiejszy. W 1990 r ze struktur Zespołu Opieki Zdrowotnej został wydzielony Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” przeszedł pod jego pieczę. Od kwietnia 1994 r. panie kucharki zaczęły przygotowywać posiłki dla pensjonariuszy już w kuchni Domu Dziennego Pobytu. Aktualnie placówka przeznaczona jest dla 32 osób.

 

Zasady przyjęcia do placówki:
Do placówki przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez dyrektora MOPS Mysłowice. Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie pobytu w DDP prowadzone są przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach. Wniosek o przyznanie pobytu w placówce składa się osobiście lub za pośrednictwem innych osób lub instytucji w imieniu osoby zainteresowanej. Można także zgłosić się telefonicznie. Pomoc w formie pobytu w Domu Dziennego Pobytu przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w domu zainteresowanego, w którym pracownik socjalny dokładnie opisuje jego sytuację życiową: dane osobiste, sytuację zdrowotną, sytuację materialną, mieszkaniową i rodzinną. Konieczne jest potwierdzenie sytuacji życiowej odcinkami renty/ emerytury lub innymi dokumentami potwierdzającymi sytuacje materialną – wyciąg bankowy, rachunki za czynsz, faktury za zakupione leki, orzeczeniem o grupie inwalidzkiej lub stopniu niepełnosprawności, wypisami ze szpitala.

Zasady odpłatności:
Pobyt jest odpłatny , wynosi obecnie 7,32 zł za jeden dzień. Dokładne zasady odpłatności określa Uchwała Nr LIV/1018/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24.04.2014r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz uchwała Rady Miasta Mysłowice w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

REGULAMIN DOMU DZIENNEGO POBYTU „ZŁOTA JESIEŃ”:

§1

Dom Dziennego Potu zwany dalej „domem” zapewnia pomoc osobom w wieku emerytalnym i niepracującym inwalidom, zwanym dalej „pensjonariuszami” w organizacji i aktywizacji ich życia bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania poprzez:
 1. Całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja ),a w wyjątkowych przypadkach jeden posiłek ( obiad ),
 2. Udostępnienie urządzeń sanitarnych do utrzymania higieny osobistej,
 3. Zajęcia w ramach terapii zajęciowej służące utrzymaniu sprawności psychofizycznej zgodnie z wiekiem, ewentualnymi zaleceniami lekarza oraz możliwościami Domu,<
 4. Zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych.

§2

Dom Dziennego Pobytu jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mi podlega bezpośrednio dyrektorowi Ośrodka Zasady przyjęcia i odpłatności za pobyt i wyżywienie w placówce regulują przepisy Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U.2013 r., poz.182 ) oraz Uchwały Rady Miasta Mysłowice. Dom Dziennego Pobytu dysponuje 32 miejscami. Dom Dziennego Pobytu jest czynny we wszystkie dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. Posiłki będą wydawane :
 • śniadanie – 9:00,
 • zupa – 11:30,
 • drugie danie – 12:30,
 • kolacja – wydawana na wynos.

§3

Za prawidłowe funkcjonowanie Domu odpowiedzialny jest kierownik. Kierownik przyjmuje skargi i wnioski osób korzystających z Domu. O ile sposób załatwienia wniosku lub skargi dotyczy postępowania kierownika zainteresowany ma prawo zwrócić się do Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej.

§4

Pensjonariusze wybierają Radę Domu, która stanowi organ doradczy i pomocniczy kierownika. W skład Rady wchodzi od 4 do 5 osób, które przyjmują następujące funkcje: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika, sekretarza. Do zadań Rady Domu należy w szczególności
 1. Pomaganie kierownikowi w tworzeniu warunków sprzyjających dobremu współżyciu pensjonariuszy
 2. Pomoc w opracowywaniu jadłospisów
 3. Współdziałanie w organizowaniu życia kulturalnego i terapii zajęciowej, jak również powiązanie działalności Domu ze środowiskiem
 4. Włączenie osób korzystających z placówki do brania udziału w miarę sił i własnej oceny w działalność Domu
 5. Utrzymanie kontaktu z osobami korzystającymi z Domu w przypadku ich dłuższej choroby lub pobytu w szpitalu poprzez odwiedziny, kontakt telefoniczny

§5

Osoby korzystające z Domu mogą wychodzić w czasie swojego pobytu poza budynek i teren Domu po poinformowaniu o tym kierownika lub pracowników Domu. Nie mogą przy tym żądać zwrotu odpłatności za wyżywienie i pobyt w przypadku nieskonsumowania posiłku (-ów). Nieuzasadniona nieobecność w Domu Dziennego Pobytu trwająca dłużej niż dwa tygodnie upoważnia kierownika do skreślenia pensjonariusza z listy, po porozumieniu się z Radą Domu i zawiadomieniem dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej. W przypadku dłuższej, zamierzonej z góry nieobecności na ściśle określony czas ( np. wyjazd do sanatorium czy rodziny, wczasy ) pensjonariusz powinien o tym uprzedzić kierownika na kilka dni wcześniej. Jeżeli nieobecność będzie trwała krótko (np. wizyta u lekarza ) należy o tym powiadomić kierownika dzień wcześniej do godziny 10.

§6

Pensjonariusz zobowiązuje się do:
 • Przestrzegania Regulaminu
 • Utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach i wokół Domu
 • Przestrzegania czystości i higieny osobistej
 • Przestrzegania całkowitego zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie całego Domu
 • Poszanowania wyposażenia sprzętów będących na wyposażeniu Domu
 • Przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych
 • Regularne uczęszczanie do Domu oraz punktualne uczestniczenia w posiłkach
 • Włączania się w miarę możliwości do zajęć i prac Domu
 • Przestrzegania zasad współżycia społecznego
 • Naruszenie przepisów regulaminu przez pensjonariusza rozpatruje indywidualnie kierownik Domu w porozumieniu z Radą Domu.
 • Szczególnie rażące naruszenie przepisów regulaminu może spowodować pozbawienie prawa do korzystania ze świadczeń Domu. Na wniosek kierownika Domu, dyrektor wydaje decyzję skreślającą z listy pensjonariuszy.
 • Kierownik Domu nie odpowiada za wniesione przez pensjonariuszy przedmioty wartościowe.

§7

Każdy pensjonariusz przy przyjęciu do Domu Dziennego Pobytu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i podpisać zobowiązanie o stosowanie zawartych przepisów.