Świadczenia alimentacyjne

Fundusz Alimentacyjny:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz.U. 2018 poz. 554 z późn. zm. )

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 • Osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia
 • Bezterminowo jeżeli osoba taka posiada znaczny stopień niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.

Kryterium dochodowe oraz wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia będą przyznawane w przypadku bezskutecznej egzekucji świadczeń alimentacyjnych na okres od 1 października do 30 września następnego roku, a ich wysokość będzie równa bieżąco ustalonym alimentom, jednak nie więcej niż 500 zł oraz jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł.
Obliczając dochód uwzględniamy zarówno przychody podlegające opodatkowaniu jak i nie opodatkowane. Dochód pomniejszamy o kwoty należnego podatku, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz koszty uzyskania przychodu. Do przychodów nie podlegających opodatkowaniu, które bierze się pod uwagę przy obliczaniu dochodu, zaliczamy m.in.: renty inwalidów wojennych, dodatek kombatancki, świadczenia pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej, zasiłki chorobowe, alimenty na dzieci, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego (lista zawarta w ustawie jest znacznie dłuższa). Do przychodów nie podlegających opodatkowaniu nie zalicza się świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów (świadczenia z FA). W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu. okresie świadczeniowym – oznacza to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Utrata dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby obowiązanej do świadczeń alimentacyjnych
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983)
 • utratą świadczenia rodzicielskiego
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art 200 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r -Prawo o szkolnictwie wyższym

W przypadku uzyskania dochodu przez osobę ubiegającą się o zasiłek rodzinny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.
W przypadku uzyskania dochodu przez osobę ubiegającą się o zasiłek rodzinny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

Uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania, po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14A ust 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego
 • uzyskaniem zasiłku macieżyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art 200 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym

Do wniosku o świadczenia należy dołączyć m.in.:

 1. oryginał (do wglądu, kserokopia zostanie wykonana na miejscu) dokumentu potwierdzającego tożsamość
 2. zaświadczenie ze szkoły, gdy dziecko ukończyło  18  rok życia
 3. zaświadczenie szkoły wyższej
 4. zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny w roku poprzedzającym okres świadczeniowy, w tym odpowiednio:
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu jeżeli rozliczają się podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
  • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni albo nakaz płatniczy
  • umowa dzierżawy, w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę
  • użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny
  • kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu ugody sądowej, w przypadku innej kwoty otrzymywanych alimentów dokument potwierdzający faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów
  • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu
  • dokument określający wysokość uzyskanego dochodu
 5. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające  bezskuteczność egzekucji z ostatnich dwóch miesięcy
 6. kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca
 7. orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka
 8. dokument określający datę utraty dochodu (na przykład  świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej) oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (PIT11)
 9. dokument określający wysokość uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu
UWAGA!
W przypadku złożenia kserokopii dokumentu oryginał należy przedłożyć do wglądu.