Prace społecznie użyteczne w 2023 roku

Opublikował: | 10 stycznia 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach, w związku z planowaną realizacją Prac Społecznie Użytecznych zaprasza podmioty zainteresowane przyjęciem osób bezrobotnych do odbycia prac społecznie użytecznych do złożenia deklaracji w terminie do 27.01.2023r.

Przedmiotowe deklaracje należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ulicy Brzezińskiej 21 pok. nr 1.

Osoba do kontaktu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Pani Magdalena Nowak tel. 32 / 223 85 84.

Powiatowy Urząd Pracy – Pani Jolanta Grabolus tel. 32 / 223 26 06, oraz Pani Michalina Grzywna tel. 32 / 223 25 82.

Deklaracja podmiotu wnioskującego o prace społecznie użyteczne w 2023r  (doc.)

Deklaracja podmiotu wnioskującego o prace społecznie użyteczne w 2023r  (pdf)

Czym są prace społecznie użyteczne?

Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę. Organizowane są one przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Świadczenie to może być w całości finansowane z budżetu gminy.

Okres trwania prac społecznie użytecznych

Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

Świadczenia

Za wykonywanie pracy w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnemu przysługuje świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych podlegające waloryzacji.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.) – art. 73a
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r.
    w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2447)