Ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego.

Opublikował: | 23 maja 2022

Szanowni Państwo,
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1027) z dniem 16 maja 2022 r. został odwołany stan epidemii. Jednocześnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1028) w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania na obszarze RP wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W tym miejscu należy wyjaśnić, iż stosownie do art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

  1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Z przywołanych powyżej przepisów wyraźnie wynika, że przedłużone z mocy prawa orzeczenie zachowuje ważność zarówno w stanie zagrożenia epidemicznego jak i w stanie epidemii.
Zatem w aktualnej sytuacji odwołania przez Ministra Zdrowia stanu epidemii a wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zachowuje ważność do upływu 60 dnia, od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
W związku z napływającymi sygnałami o rozbieżności interpretacji ww. przepisów, w celu zapewnienia jednolitego ich stosowania, Biuro wskazuje na stosowanie wyżej przedstawionej wykładni.

PRZEWODNICZACY_WZON_I_PZON_-_PISMO_W_SPRAWIE_WAZNOSCI_ORZECZEN_W_ZWIAZKU_Z_OGLOSZONYM_STANEM_ZAGROZENIA_EPIDEMICZNEGO.PDF