Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach informuje

Opublikował: | 5 maja 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach informuje o zmianie terminów naboru wniosków
o dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu o dofinansowanie mogą się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach spełniające łącznie następujące kryteria:

– osoby powyżej 30 roku życia,
– należące do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, imigranci, reemigranci.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Maksymalna wysokość dofinansowania  – 24.000,00 zł.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach
w sekretariacie (pok.nr 1) w godzinach od 8:00 do 13:00 lub
przesłać elektronicznie za pomocą platformy praca.gov.pl lub e-puap 
w dniach

04-05 maj 2022(konsultacje telefoniczne 19-20 kwiecień 2022)
02-03 czerwiec  2022(konsultacje telefoniczne 17-18 maj 2022)
04-05 lipiec 2022(konsultacje telefoniczne 20-21 czerwiec 2022)
04-05 sierpień 2022(konsultacje telefoniczne 18-19 lipiec 2022)
05-06 wrzesień 2022(konsultacje telefoniczne 18-19 sierpień 2022)
lub do wyczerpania środków.

Regulamin w sprawie przyznawania osobie bezrobotnej, absolwentowi CIS lub KIS, opiekunowi lub osobie poszukującej pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz aktualny wniosek są dostępne w zakładce Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej https://myslowice.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarcze
oraz u doradcy klienta.

 Prosimy o dokładne zapoznanie się z ww. regulaminem.

Uwaga !
Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z konsultacji telefonicznej  po uprzednim ustaleniu godziny. Zapisy pod numerem telefonu : 32/223-16-09