Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków

Opublikował: | 5 maja 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy
o zorganizowanie stażu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu do odbycia stażu będą kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach spełniające łącznie następujące kryteria:

– osoby powyżej 30 roku życia,
– należące do jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także należące do pozostałych grup określonych w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020″.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów
z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Staże będą organizowane na okres do 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 30.11.2022 r.

Po zakończeniu stażu Organizator stażu musi zagwarantować zatrudnienie na nieprzerwany okres
3 miesięcy, jednak nie krótszy niż 90 dni kalendarzowych, w ramach umowy o pracę przynajmniej na 1/2 etatu z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia określonego w odpowiednim Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w trakcie trwania zawartej umowy.


Wnioski można

 • składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach w sekretariacie (pok. nr 1)
  w godzinach od 8:00 do 14:30
 • wysłać na adres
  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach
  ul. Mikołowska 4a
  41-400 Mysłowice
  liczy się data stempla pocztowego
 • przesłać elekronicznie za pomocą platformy praca.gov.pl lub e-puap

Regulamin oraz aktualny wniosek są dostępne w zakładce Staże i bony stażowe https://myslowice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/staze-i-bony-stazowe.

 Prosimy o dokładne zapoznanie się z w/w regulaminem.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Instrumentów i Usług Rynku Pracy

pod numerem telefonu : 32/223-25-82.