Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Opublikował: | 15 lipca 2021

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach spełniające następujące kryterium – osoby młode do 29 roku życia  tj. przed dniem 30 urodzin.
Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO. Projekt skierowany jest  w pierwszej kolejności do osób należących do kategorii NEET (nie pracują, nie kształcą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczyły w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni) będące jednocześnie długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne lub znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Maksymalna wysokość dofinansowania  – 24.000,00 zł.
Wnioski należy wrzucić:

  • w kopercie do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku budynku od strony podjazdu dla niepełnosprawnych w godzinach pracy urzędu tj. od 8:00 do 15:00
  • lub przesłać elektronicznie za pomocą platformy praca.gov.pl lub e-puap

w dniach

  • 26-27 lipiec 2021(konsultacje telefoniczne 19-20 lipiec 2021)
  • 25-26 sierpień 2021(konsultacje telefoniczne 16-17 sierpień 2021)
  • 27-28 wrzesień 2021(konsultacje telefoniczne 20-21 wrzesień 2021)
  • 25-26 październik 2021(konsultacje telefoniczne 18-19 październik 2021)

Regulamin w sprawie przyznawania osobie bezrobotnej, absolwentowi CIS lub KIS, opiekunowi lub osobie poszukującej pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz aktualny wniosek są dostępne w zakładce Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – https://myslowice.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarcze oraz u doradcy klienta.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ww. regulaminem.

Uwaga !
Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z konsultacji telefonicznej po uprzednim ustaleniu godziny. Zapisy pod numerem telefonu : 32/223-16-09.