Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Opublikował: | 15 lipca 2021

W ramach projektu do odbycia stażu będą kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach do 29 roku życia  tj. przed dniem 30 urodzin.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Do odbycia stażu tutejszy Urząd w pierwszej kolejności będzie kierował osoby należące do kategorii NEET (nie pracują, nie kształcą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczyły w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni) będące jednocześnie długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne lub znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Staże będą organizowane na okres do 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 30.11.2021 r.

Po zakończeniu stażu Organizator stażu musi zagwarantować zatrudnienie na nieprzerwany okres 3 miesięcy, jednak nie krótszy niż 90 dni kalendarzowych, w ramach umowy o pracę przynajmniej na 1/2 etatu z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia określonego w odpowiednim Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w trakcie trwania zawartej umowy.

Wnioski przyjmowane są od dnia 04.01.2021r. do wyczerpania środków.

Wnioski można

 • wrzucić w kopercie do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku budynku od strony podjazdu dla niepełnosprawnych w godzinach pracy urzędu tj. od 8:00 do 15:00
 • wysłać na adres
  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach
  ul. Mikołowska 4a
  41-400 Mysłowice
  liczy się data stempla pocztowego
 • przesłać elektronicznie za pomocą platformy praca.gov.pl lub e-puap

Wnioski złożone poza wyznaczonym terminem zostaną rozpatrzone negatywnie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Instrumentów i Usług Rynku Pracy
pod numerem telefonu : 32/223-25-82.

 Regulamin oraz aktualny wniosek są dostępne w zakładce Staże
i bony stażowe – https://myslowice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/staze-i-bony-stazowe.
 Prosimy o dokładne zapoznanie się z w/w regulaminem.